Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 05
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.08.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  01.03.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  27.03.2023 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  27.03.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na wykonaniu prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych. Prace polegać będą m. in. na dwukrotnym wykoszeniu skarp i koron wałów, wycince krzewów, zrębkowaniu wyciętych krzewów.

Zamówienie zostało podzielone na cztery części w zakresie podstawowym oraz opcjonalnym:

Część nr 1 -Wały przeciwpowodziowe na terenie NW Gorzów Wlkp.

Część nr 2 - Wały przeciwpowodziowe na terenie NW Sulęcin

Część nr 3 - Wały przeciwpowodziowe na terenie NW Kostrzyn n/Odrą.

Część nr 4 - Wały przeciwpowodziowe na terenie NW Międzychód

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, określa:

 • Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części (OPZ),
 • Mapki,
 • Wzór umowy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga:

aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla:

część 1 – Wały przeciwpowodziowe na terenie NW Gorzów Wlkp. - prace konserwacyjne na wałach przeciwpowodziowych o łącznej długości min. 20,0 km.

część  2 – Wały przeciwpowodziowe na terenie NW Sulęcin - prace konserwacyjne na wałach przeciwpowodziowych o łącznej długości min. 40,0 km.

część  3 – Wały przeciwpowodziowe na terenie NW Kostrzyn nad Odrą - prace konserwacyjne na wałach przeciwpowodziowych o długości min. 15,0 km.

część 4 – Wały przeciwpowodziowe na terenie NW Międzychód - prace konserwacyjne  na wałach przeciwpowodziowych o łącznej długości min. 20,0 km.

 

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących konserwacji wałów przeciwpowodziowych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych o łącznej długości określonej dla tego z Zadań, dla którego wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 2 i części 3  zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych o łącznej długości min. 40,0 km.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry