Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usługi związane z utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych i zbiorników na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 13446-33-11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.3.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.02.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  27.03.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.03.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi związane z utrzymaniem  wałów przeciwpowodziowych  i  zbiorników  na  terenie  działalności    Zarządu   Zlewni w Jaśle w podziale na 11 części:
 2. 1)    Część 1: Utrzymanie lewego wału rzeki Wielopolki,
  2)    Część 2: Utrzymanie wałów - prawy wał Wisłoki w km 0+000 -28+681 i 0+000-1+764 i wały cofkowe rowu Złotnicko-Berdechowskiego L+P w km L - 0+000-0+255 i P- 0+000-0+256,
  3)    Część 3: Utrzymanie wałów - lewy wał Wisłoki w km 0+000 - 24+616 i  0+000 - 4+107 i lewy wał Kiełkowskiego w km 0+000 - 1+971,
  4)    Część 4: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych Starego Brnia na terenie działalności NW w Mielcu:
  Zad.1  Utrzymanie wałów - wały Starego Brnia L+P - 14623 mb w km L - 0+000 - 4+123 i 0+000 - 3+500, P - 0+000 - 7+000,
  Zad. 2 Utrzymanie  wałów - wały  Starego  Brnia  L+P – 14008 mb  w  km  L - 3+500 – 11+111, P - 7+000 - 13+397,
  5)    Część 5: Utrzymanie wałów cofkowych oraz zbiorników wodnych – potok Tuszymka Duża:
  Zad. 1 Utrzymanie   zbiorników  wodnych  na  potoku  Tuszymka  Duża  w  km 20+095 w m. Kamionka gm. Ostrów oraz w km 24+712 w m. Cierpisz gm. Sędziszów Młp.
  Zad. 2 Utrzymanie  wałów  cofkowych  przy  zbiorniku  wodnym  na  potoku Tuszymka Duża w km 24+706 - 25+563 w m. Cierpisz, gm. Sędziszów Młp.
  6)    Część 6: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności NW w Dębicy:
  Zad.1 Utrzymanie  wałów  przeciwpowodziowych  rzeki  Wisłoki w km 46+200-47+720,  km 44+600-45+500  w m.  Brzeźnica,  oraz wału  potoku  Budzisz  w km 2+980- 4+894 w m. Kędzierz, Pustynia, Gm. Dębica,
  Zad. 2 Utrzymanie  lewego  obwałowania  rz.  Wisłoki w km 53+800-55+600 (dł. 1,767) w m. Zawierzbie, Żyraków, Gm. Żyraków,
  Zad. 3 Utrzymanie   prawego   obwałowania    rz.    Wisłoki     w    km  50+500-52+030 w m.  Kędzierz,  Gm.  Dębica,  oraz  km  54+890-55+710,  km  55+850-57+470 w Dębicy,
  7)    Część 7: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie powiatu jasielskiego - teren działalności NW Gorlice:
  Zad. 1 Utrzymanie  wałów  p. powodz.  rz.  Ropy  w  miejsc. Jasło, Brzyście, Trzcinica, Przysieki, Siedliska Sławęcińskie,
  Zad. 2 Utrzymanie  wałów  p. powodziowych  pot.  Młynówka  w miejsc.  Trzcinica, gm. Jasło,
  Zad. 3 Utrzymanie  wałów  p. powodziowych  wokół   oczyszczalni   ścieków   w miejsc. Przysieki,
  8)    Część 8: Utrzymanie wałów p.powodziowych p. Libuszanka oraz rzeki Ropa w miejsc. Libusza, Korczyna, gm. Biecz,
  9)    Część 9: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki w m. Jasło (wał lewy - 1915 m, wał prawy - 9060 m),
  10)    Część 10: Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych rzeki Jasiołki (wał lewy - 2390 m, wał prawy - 2385 m),
  11)    Część 11: Wykonanie dwukrotnego koszenia traw i porostów na zaporze i na wale w Uściu Gorlickim - ZW Klimkówka.

   

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ Dokumentacja techniczna.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub  zawodowej  dla  wszystkich  części  zamówienia  na  zasadach określonych w lit. a) – d):

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wskazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: wykoszeniu wałów przeciwpowodziowych lub zapór hydrotechnicznych,
 2. Wykazane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,
 3. W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.
 4. Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 11, 12 do oferty.

W  przypadku  złożenia  oferty  wspólnej  przez  dwóch  lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 SWZ powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry