Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Kalisz

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 05
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.16.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.03.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  03.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.04.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych w celu utrzymania i poprawy ich sprawności technicznej.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

 • Część nr 1 – NW Jarocin, wały przeciwpowodziowe na łącznej długości 39,060 km (w tym rzeki Prosny 22,279 km i rzeki Lutynia 16,781 km- zakres gwarantowany; na łącznej długości 45,490 km (w tym rzeki Prosny 28,709 km i rzeki Lutynia 16,781 km) – zakres opcjonalny
 • Część nr 2 – NW Wieruszów, wały przeciwpowodziowe na łącznej długości 19,116 km – zakres gwarantowany i opcjonalny

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części
 • Mapy poglądowe
 • Formularze cenowe

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych  dla:

 

 • części nr 1 – o łącznej długości min. 15,0 km w jednym roku,
 • części nr 2 – o łącznej długości min. 10,0 km w jednym roku.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących konserwacji wałów przeciwpowodziowych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych  o długości min. 15,0 km

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane naadres email podany na Platf ormie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafi ć do folderu spam.

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry