Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15602,Koszenie-walow-przeciwpowodziowych-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-Kalisz.html
2024-02-21, 06:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Kalisz

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 05
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.16.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.03.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  03.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  03.04.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych w celu utrzymania i poprawy ich sprawności technicznej.

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

 • Część nr 1 – NW Jarocin, wały przeciwpowodziowe na łącznej długości 39,060 km (w tym rzeki Prosny 22,279 km i rzeki Lutynia 16,781 km- zakres gwarantowany; na łącznej długości 45,490 km (w tym rzeki Prosny 28,709 km i rzeki Lutynia 16,781 km) – zakres opcjonalny
 • Część nr 2 – NW Wieruszów, wały przeciwpowodziowe na łącznej długości 19,116 km – zakres gwarantowany i opcjonalny

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części z podaniem ich lokalizacji określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części
 • Mapy poglądowe
 • Formularze cenowe

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych  dla:

 

 • części nr 1 – o łącznej długości min. 15,0 km w jednym roku,
 • części nr 2 – o łącznej długości min. 10,0 km w jednym roku.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących konserwacji wałów przeciwpowodziowych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych  o długości min. 15,0 km

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane naadres email podany na Platf ormie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafi ć do folderu spam.

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.