Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie.

Przetarg nieograniczony
Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Łańcucie.

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.6.2023
 • Numer części
  5
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.03.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  31.03.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.03.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie”, w podziale na 5 części:

1. Część 1: „Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Rzeszowie”;

2. Część 2: „Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Krośnie”;

3. Część 3: „Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności Nadzoru Wodnego Brzozów”;

4. Część 4: „Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności NW Przeworsk”;

5. Część 5: „Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Łańcucie”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ – Dokumentacja techniczna.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla części 1-5, na zasadach określonych w lit. a) - d):

a) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na usunięciu zatorów i usługach sprzętem specjalistycznym w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

b) Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,

c) W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

d) Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 8, 9 do oferty.

 

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Załącznika Nr 3 do SWZ Wzór umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry