Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - NW Sieradz, NW Łask, NW Zduńska Wola, NW Poddębice

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.14.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.03.2023 09:00
 • Termin składania ofert
  12.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.04.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na bieżącej konserwacji wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Sieradzu.

Prace przewidziane do wykonania obejmują w szczególności:

 • mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp i korony wałów, międzywala, pasa przy podstawie skarpy po stronie odpowietrznej oraz skarp rzeki,
 • ręczne wykoszenie porostów ze skarp, korony i ławeczki wału wraz z wygrabieniem
  i rozdrobnieniem lub załadowaniem na przyczepę i wywozem.

Zamówienie zostało podzielone na 8 części w zakresie podstawowym oraz opcjonalnym:

 • Część 1 – wał lewostronny rzeki Warty – NW Sieradz
 • Część 2 – wał prawostronny rzeki Warty  – NW Sieradz
 • Część 3 – wały rzeki Żegliny, Niniwki, Myi, Strugi z Bartochowa, Widawki – NW Sieradz
 • Część 4 – wały rzeki Grabi - NW Łask
 • Część 5 – wały rzeki Pichny – NW Zduńska Wola
 • Część 6 – wały rzeki Warty– NW Poddębice
 • Część 7 – wały rzeki Ner – NW Poddębice
 • Część 8 – wał cofkowy rzeki Ner – NW Poddębice

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, określają:

 • Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części,
 • Mapki,
 • Wzór umowy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga:

 • aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych  dla:
 • części nr 1 – o długości min. 30,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 2 – o długości min. 28,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 3 – o długości min. 15,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 4 – o długości min 4,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 5 – o długości min. 5,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 6 – o długości min. 32,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 7 – o długości min. 5,0 km w ramach jednej umowy,
 • części nr 8 – brak wymogu.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem odpowiadającym długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek. Przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych o długości min. 30,0 km.

 • aby Wykonawca wykazał (dotyczy wszystkich części zamówienia), że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą, minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji odrębnie dla każdej z części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty obejmującej tylko część gwarantowaną, bez części opcjonalnej i odwrotnie. W związku z tym, każda część zamówienia, na którą będzie składana oferta, obejmuje zobowiązanie Wykonawcy do wykonania zarówno części gwarantowanej  jak i części opcjonalnej.

Realizacja świadczenia usługi w zakresie części opcjonalnej nastąpi dopiero na polecenie Zamawiającego w ramach i zgodnie z warunkami zawartej umowy, za cenę określoną dla części opcjonalnej w ofercie. Prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe

O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem/oświadczeniem z określeniem zakresu, w jakim Zamawiający będzie z prawa opcji korzystał, nie później niż 10 dni przed upływem terminu zakończenia umowy objętego zakresem podstawowym.

Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry