Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udrożnieniowe rzek na terenie Zarządu Zlewni w Kole

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.18.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  17.03.2023 09:00
 • Termin składania ofert
  13.04.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.04.2023 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na 5 części w zakresie podstawowym oraz opcjonalnym:

Część 1 – Nadzór Wodny Koło I 

Część 2 – Nadzór Wodny Koło II 

Część 3 – Nadzór Wodny Turek I

Część 4 – Nadzór Wodny Turek II

Część 5 – Nadzór Wodny Konin I

Część 6 – Nadzór Wodny Konin  II 

Część 7 – Nadzór Wodny Słupca I

Część 8 – Nadzór Wodny Słupca II 

Część 9 – Nadzór Wodny Września

Część 10 – Nadzór Wodny Środa Wlkp. I

Część 11 – Nadzór Wodny Środa Wlkp. II

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, określa:

- Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części (OPZ),

- Mapki.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych  lub urządzeń melioracji wodnych dla:

części nr 1 – o łącznej długości min. 15,0 km w jednym roku,

części nr 2 – o łącznej długości min. 20,0 km w jednym roku.

części nr 3 – o łącznej długości min. 15,0 km w jednym roku.

części nr 4 – o łącznej długości min. 15,0 km w jednym roku.

części nr 5 – o łącznej długości min. 15,0 km w jednym roku.

części nr 6 – o łącznej długości min. 15,0 km w jednym roku.

części nr 7 – o łącznej długości min. 17,0 km w jednym roku.

części nr 8 – o łącznej długości min. 20,0 km w jednym roku.

części nr 9 – o łącznej długości min. 20,0 km w jednym roku.

części nr 10 – o łącznej długości min. 10,0 km w jednym roku.

części nr 11 – o łącznej długości min. 20,0 km w jednym roku.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących prac utrzymaniowych, konserwacyjno-udrożnieniowych rzek, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia ww. prac na wałach/ciekach/urządzeniach melioracyjnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 10 i części 11 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac na wałach/ciekach/urządzeniach melioracyjnych o długości min. 20,0 km.

 1. aby Wykonawca wykazał (dotyczy wszystkich części zamówienia), że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą, minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.

Warunki realizacji umowy

Warunki zostały określone we Wzorze umowy - załącznik do SWZ

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 79 600,00, w tym na:

część 1 –   7 000,00 zł

część 2 –   8 000,00 zł

część 3 –   7 500,00 zł

część 4 –   7 200,00 zł

część 5 –   7 500,00 zł

część 6 –   5 700,00 zł

część 7 –   5 700,00 zł

część 8 –   8 000,00 zł

część 9 – 10 500,00 zł

część 10 – 3 000,00 zł

część 11 – 9 500,00 zł

 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;
 2. gwarancjach bankowych;
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry