Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15630,Prace-utrzymaniowe-konserwacyjno-udroznieniowe-rzek-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-.html
21.07.2024, 13:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udrożnieniowe rzek na terenie Zarządu Zlewni w Kole

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48436554111
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.18.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  17.03.2023 09:00
 • Termin składania ofert
  13.04.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  13.04.2023 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie zostało podzielone na 5 części w zakresie podstawowym oraz opcjonalnym:

Część 1 – Nadzór Wodny Koło I 

Część 2 – Nadzór Wodny Koło II 

Część 3 – Nadzór Wodny Turek I

Część 4 – Nadzór Wodny Turek II

Część 5 – Nadzór Wodny Konin I

Część 6 – Nadzór Wodny Konin  II 

Część 7 – Nadzór Wodny Słupca I

Część 8 – Nadzór Wodny Słupca II 

Część 9 – Nadzór Wodny Września

Część 10 – Nadzór Wodny Środa Wlkp. I

Część 11 – Nadzór Wodny Środa Wlkp. II

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części, określa:

- Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części (OPZ),

- Mapki.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga:

 1. aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych  lub urządzeń melioracji wodnych dla:

części nr 1 – o łącznej długości min. 15,0 km w jednym roku,

części nr 2 – o łącznej długości min. 20,0 km w jednym roku.

części nr 3 – o łącznej długości min. 15,0 km w jednym roku.

części nr 4 – o łącznej długości min. 15,0 km w jednym roku.

części nr 5 – o łącznej długości min. 15,0 km w jednym roku.

części nr 6 – o łącznej długości min. 15,0 km w jednym roku.

części nr 7 – o łącznej długości min. 17,0 km w jednym roku.

części nr 8 – o łącznej długości min. 20,0 km w jednym roku.

części nr 9 – o łącznej długości min. 20,0 km w jednym roku.

części nr 10 – o łącznej długości min. 10,0 km w jednym roku.

części nr 11 – o łącznej długości min. 20,0 km w jednym roku.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących prac utrzymaniowych, konserwacyjno-udrożnieniowych rzek, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia ww. prac na wałach/ciekach/urządzeniach melioracyjnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 10 i części 11 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac na wałach/ciekach/urządzeniach melioracyjnych o długości min. 20,0 km.

 1. aby Wykonawca wykazał (dotyczy wszystkich części zamówienia), że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą, minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi.

Warunki realizacji umowy

Warunki zostały określone we Wzorze umowy - załącznik do SWZ

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie 79 600,00, w tym na:

część 1 –   7 000,00 zł

część 2 –   8 000,00 zł

część 3 –   7 500,00 zł

część 4 –   7 200,00 zł

część 5 –   7 500,00 zł

część 6 –   5 700,00 zł

część 7 –   5 700,00 zł

część 8 –   8 000,00 zł

część 9 – 10 500,00 zł

część 10 – 3 000,00 zł

część 11 – 9 500,00 zł

 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu;
 2. gwarancjach bankowych;
 3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
 4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.