Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 2.

Przetarg nieograniczony
Utrzymanie zbiornika Blizne w m. Blizne gm. Jasienica Rosielna.

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.8.2023
 • Numer części
  21
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.03.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  11.04.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.04.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewniw Krośnie - cz. 2”, w podziale na 21 części:

Część 1: „Utrzymanie wałów  p. powodziowych potoku Nowa Rudzinka na terenie Nadzoru Wodnego w Krośnie”,

Część 2: „Utrzymanie wałów  p. powodziowych rzeki Wisłok na terenie Nadzoru Wodnego w Krośnie”,

Część 3: „Utrzymanie wałów  p. powodziowych potoku Pielnica, potoku Siedliczka Północna, potoku Graniczny i rowu Zawisłocze na terenie Nadzoru Wodnego w Krośnie”,

Część 4: „Utrzymanie wałów  p. powodziowych potoku Siedliczka Południowa, rowu Smoleń Wielki na terenie Nadzoru Wodnego w Krośnie”,

Część 5: „Utrzymanie wałów  p. powodziowych potoku Zmienniczka, potoku Kurowy, potoku Głęboki i rowu Garłowiec na terenie Nadzoru Wodnego w Krośnie”,

Część 6: „Roboty utrzymaniowe na potoku Nowa Rudzinka i potoku Hrabeń”,

Część 7: „Roboty utrzymaniowe na potoku Tabor” ,

Część 8: „Roboty utrzymaniowe na potoku Badoń” ,

Część 9: „Roboty utrzymaniowe na potoku Iwoniczanka, potoku Marcinek i potoku Śmierdziączka”,

Część 10: „Roboty utrzymaniowe na potoku Siedliczka Południowa oraz Smoleń Wielki w km 0+000-0+420”,

Część 11: „Roboty utrzymaniowe na potoku Młynówka oraz potoku Górki”,

Część 12: „Roboty utrzymaniowe na potoku Pielnica i potoku Siedliczka Północna”,

Część 13: „Roboty utrzymaniowe na potoku Głęboki oraz na potoku Kurowy”,

Część 14: „Utrzymanie potoku Łądzierz (Drożdżalowski)  w km 0+000-8+110”,

Część 15: „Utrzymanie potoku Leluta w km 0+000 - 7+476”,

Część 16: „Utrzymanie rzeki Stobnica w km 0+000-46+944”,

Część 17: „Utrzymanie potoku Rosielna w km 0+000-11+232”,

Część 18: „Utrzymanie potoku Golcówka w km 0+000-10+604”,

Część 19: „Utrzymanie potoku Grabówka (Niebocki Potok) w km 0+000-8+935”,

Część 20: „Utrzymanie cieków naturalnych, potok Fugas w m. Brzozów”,

Część 21: „Utrzymanie zbiornika Blizne w m. Blizne gm. Jasienica Rosielna”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla części 1-21, na zasadach określonych w lit. a) - d):

a) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

b) Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,

c) W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

d) Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 8, 9 do Formularza oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do SWZ Wzory umów.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry