Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu – NW Częstochowa, NW Kłobuck, NW Radomsko

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.+48 61 856 77 95
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.15.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  15.03.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  12.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.04.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sieradzu - NW Częstochowa, NW Kłobuck, NW Radomsko

Zamówienie zostało podzielone na 6 części:

 • część 1  -   wały rzeki Warty – NW Częstochowa;
 • część 2  -   wały rzeki Kucelinki – NW Częstochowa;
 • część 3  -   wały rzeki Stradomki - NW Częstochowa;
 • część 4  -   wały rzeki Konopki - NW Częstochowa;
 • część 5  -   wały rzeki Liswarty, Piskary, Bieszczy – NW Kłobuck;
 • część 6 –   wały rzeki Warty – NW Radomsko.

Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części (obiektów), z podaniem ich lokalizacji określają – SWZ, w tym w szczególności:

 • Opis przedmiotu zamówienia – dla danej części zamówienia,
 • mapki – dla danej części zamówienia,
 • Wzór umowy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie  wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych  dla:

części nr 1 – o łącznej długości min. 20,0 km w jednym roku,

części nr 2 – o łącznej długości min. 12,0 km w jednym roku,

części nr 3 – o długości min. 5,0 km w jednym roku,

części nr 4 – o długości min 3,0 km w jednym roku,

części nr 5 – o długości min. 30,0 km w jednym roku,

części nr 6 – o długości brak wymogu.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych lub w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych - o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 1 i części 2 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych na wałach przeciwpowodziowych o długości min. 20,0 km.

b)        Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się, że (dotyczy wszystkich części zamówienia):

- dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami (usługami) w branży wodno-melioracyjnej skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie pracami, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania  tą osobą.

Szczegóły w treści SWZ.

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę – z wyjątkiem odrębnych ureguowań określonych treścią niniejszej SWZ  i ustawą Prawo zamówien publicznych. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.

Termin wykonania zamówienia - zgodnie z treścią SWZ

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry