Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Naprawa 4 szt. wyrw w brzegach rzeki Warty na terenie gm. Santok”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567706
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.17.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.03.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  24.03.2023 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  24.03.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

​​​​​Przedmiotem zamówienia jest zabudowy wyrw brzegowych na prawym brzegu rz. Warty zlokalizowanych na terenie gm. Santok, powiat gorzowski w obrębie działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp. polegających na :

1.            Robotach przygotowawczych

2.            Robotach ziemnych

3.            Robotach konstrukcyjno- inżynierskich

 

WYRWA NR 1

Roboty przygotowawcze:

· Karczowanie samosiejek i porostów na koronie i skarpie odwodnej,

· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora .

Roboty ziemne:

· Wykonanie warstwy gruntowej wzmacniającej skarpę odwodną rzeki,

· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora .

· Plantowanie nawierzchni nasypu pod umocnienia konstrukcyjne i umocnienie skarp rowu melioracyjnego.

Roboty konstrukcyjne – inżynieryjne:

· Wyplantowanie skarpy i ułożenie podsypki piaskowej na skarpie z zagęszczeniem ręcznym,

· Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

· Wykonanie humusowania z obsiewem mieszanką traw,

· Wykonanie bruku na skarpie,

· Umacnianie podłoża geotkaniną syntetyczną filtracyjną,

· Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu,

· Wbijanie pali drewnianych,

· Umocnienie skarpy rzeki Warty materacem taflowym faszynowo – kamiennym zatapianym.

 

WYRWA NR 2

Roboty przygotowawcze:

· Karczowanie samosiejek i porostów na koronie i skarpie odwodnej,

· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora,

Roboty ziemne:

· Wykonanie warstwy gruntowej wzmacniającej skarpę odwodną rzeki,

· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora .

· Plantowanie nawierzchni nasypu pod umocnienia konstrukcyjne

Roboty konstrukcyjne – inżynieryjne:

· Wyplantowanie skarpy i ułożenie podsypki piaskowej na skarpie z zagęszczeniem ręcznym,

· Wykonanie opornika kamiennego układanego na sucho z kamienia łamanego,

· Umacnianie podłoża geotkaniną syntetyczną filtracyjną,

· Wbijanie pali drewnianych,

· Umocnienie skarpy rzeki Warty materacem taflowym faszynowo – kamiennym zatapianym.

 

WYRWA NR 3

Roboty przygotowawcze:

· Karczowanie samosiejek i porostów na koronie i skarpie odwodnej,

· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora,

· Wykarczowanie pnia śr. 40 cm na skarpie,

Roboty ziemne:

· Wykonanie warstwy gruntowej wzmacniającej skarpę odwodną rzeki,

· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora,

· Wzmocnienie faszynowe podłoża przy stopie skarpy pod umocnienie narzutem z głazów kamiennych - wyściółka faszynowa wiklinowa ,

Roboty konstrukcyjne – inżynieryjne:

· Wykonanie ścian oporowych układanych na sucho z kamienia narzutowego ze skał litych dźwigiem samojezdnym na uprzednio wykonanej warstwie wyściółki faszynowej,

· Wyplantowanie skarpy i ułożenie podsypki piaskowej na skarpie z zagęszczeniem ręcznym,

· Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

· Wykonanie podwójnego bruku z kostki brukowej kamiennej,

· Wykonanie palisady ze słupków z kompozytów drewnopochodnych WPC.

 

WYRWA NR 4

Roboty przygotowawcze:

· Karczowanie samosiejek i porostów na koronie i skarpie odwodnej,

· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora .

Roboty ziemne:

· Wykonanie warstwy gruntowej wzmacniającej skarpę odwodną rzeki,

· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora,

· Plantowanie nawierzchni nasypu pod umocnienia konstrukcyjne i umocnienie skarp .

Roboty konstrukcyjne – inżynieryjne:

· Wyplantowanie skarpy i ułożenie podsypki piaskowej na skarpie z zagęszczeniem ręcznym,

· Wbijanie 7 sztuk pali z materiałów drewnopochodnych  kafarem lub wibromłotem,

· Wbudowanie deskowania z płyt drewnopochodnych  za wbitymi palami,

· Wyplantowanie skarpy i ułożenie podsypki piaskowej na skarpie z zagęszczeniem ręcznym.

· Umacnianie podłoża skarpy nasypu wykładziną z bentomatu ST . Podłoże konstrukcji gabionowych wykonane z BENTOMATU ST na ułożonej i zagęszczonej podsypce piaskowej

· Wykonanie umocnienia z materacy gabionowych 300x150x22.5cm z siatki stalowej cynkowanej ogniowo układanych na wykładzinie z bentomatu. Umocnienie skarpy odwodnej materacami gabionowymi z drutu stalowego

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla:

co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie / odbudowie / rozbudowie / przebudowie lub remoncie budowli hydrotechnicznych  w rozumieniu par. 3 pkt. 1  Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579), obejmujące w swoim zakresie uzupełnianie mas ziemnych i wykonywanie umocnień, na łączną kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł brutto  ( słownie : dwieście tysięcy złotych 00/100), w tym co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy 00/100).  

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że   dysponuje:

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności inżynieryjnej – hydrotechnicznej nadane z mocy art.13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt.3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 tj. z dnia 20.12.2021 r. ze zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2021 poz. 2351 tj. z dnia 20.12.2021 r. ze zm.) oraz ustawy z dnia  22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).  skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 stawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
  3. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  4. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

 1.  

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Uzasadnienie braku podziału na części:

Podział zamówienia na części groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi i nadmiernymi kosztami wykonania. Ze względu na potrzebę skoordynowania działań w krótkim czasie podział może doprowadzić do nieprawidłowej realizacji zamówienia.

 1.  
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

 5. Informacje dotyczące wymogu zatrudnienia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy  w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

Do czynności tych należą:

Roboty przygotowawcze:

· Karczowanie samosiejek i porostów na koronie i skarpie odwodnej,

· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora,

· Wykarczowanie pnia śr. 40 cm na skarpie,

 

Roboty ziemne:

· Wykonanie warstwy gruntowej wzmacniającej skarpę odwodną rzeki,

· Usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i jej podstawy z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora .

· Plantowanie nawierzchni nasypu pod umocnienia konstrukcyjne, umocnienia skarp oraz  umocnienie skarp rowu melioracyjnego,

· Wzmocnienie faszynowe podłoża przy stopie skarpy pod umocnienie narzutem z głazów kamiennych - wyściółka faszynowa wiklinowa,

 

Roboty konstrukcyjne – inżynieryjne:

· Wyplantowanie skarpy i ułożenie podsypki piaskowej na skarpie z zagęszczeniem ręcznym,

· Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

· Wykonanie humusowania z obsiewem mieszanką traw,

· Wykonanie bruku na skarpie,

· Umacnianie podłoża geotkaniną syntetyczną filtracyjną,

· Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu,

· Wbijanie pali drewnianych,

· Umocnienie skarpy rzeki Warty materacem taflowym faszynowo – kamiennym zatapianym.

· Wykonanie opornika kamiennego układanego na sucho z kamienia łamanego,

· Wykonanie ścian oporowych układanych na sucho z kamienia narzutowego ze skał litych  dźwigiem samojezdnym na uprzednio wykonanej warstwie wyściółki faszynowej,

· Wykonanie podwójnego bruku z kostki brukowej kamiennej,

· Wykonanie palisady ze słupków z kompozytów drewnopochodnych WPC.

· Wbijanie 7 sztuk pali z materiałów drewnopochodnych  kafarem lub wibromłotem,

· Wbudowanie deskowania z płyt drewnopochodnych  za wbitymi palami,

· Umacnianie podłoża skarpy nasypu wykładziną z bentomatu ST . Podłoże konstrukcji gabionowych wykonane z BENTOMATU ST na ułożonej i zagęszczonej podsypce

piaskowej

· Wykonanie umocnienia z materacy gabionowych 300x150x22.5cm z siatki stalowej cynkowanej ogniowo układanych na wykładzinie z bentomatu. Umocnienie skarpy odwodnej materacami gabionowymi z drutu stalowego.

 

Branże CPV

 • 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry