Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Dostawa aparatury na potrzeby Systemu Wspierania Decyzji w ramach projektu zintegrowanego IP LIFE PL Pilica Basin CTRL”

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.+48 22 58 70 312
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.12.2023/JRP.LP
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.03.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  21.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.04.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa aparatury na potrzeby Systemu Wspierania Decyzji w ramach projektu zintegrowanego IP LIFE PL Pilica Basin CTRL”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części:

Część 1 zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i instalacja 3 boi pomiarowych na Zalewie Sulejowskim wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-kalibracyjnej na potrzeby SWD w ramach projektu IP LIFE PL Pilica Basin CTRL.

Część 2 zamówienia: Dostawa i instalacja 4 czujników poziomu wód gruntowych w istniejących piezometrach zainstalowanych na zaporze Zbiornika Sulejów wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-kalibracyjnej na potrzeby SWD w ramach projektu IP LIFE PL Pilica Basin CTRL.

Część 3 zamówienia: Dostawa i instalacja 9 czujników stanu wody na stacjach hydrologicznych w zlewni Pilicy wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-kalibracyjnej na potrzeby SWD w ramach projektu IP LIFE PL Pilica Basin CTRL.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

 

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z projektem umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania, w tym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji, terminy realizacji zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, opis kryteriów oceny ofert, zawarte są w dokumentach załączonych do postępowania, w szczególności w SWZ  i ogłoszeniu o zamówieniu.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej. Szczegółowy sposób złożenia i podpisania oferty zawiera Instrukcja obsługi dla Wykonawców, dostępna na Platformie: https://przetargi.wody.gov.pl oraz SWZ.

Branże CPV

 • 38128000-8 - Akcesoria do przyrządów meteorologicznych
 • 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe
 • 38421110-6 - Przepływomierze

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.04.2023 10:43:40
 • Agnieszka Jędrzejczak

 • Uwaga: zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 05.04.2023 10:49:30
 • Agnieszka Jędrzejczak

 • Dodano załączniki: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, wzór umowy po zmianie
 • 07.04.2023 13:37:48
 • Agnieszka Jędrzejczak

 • Dodano załącznik: treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
 • 14.04.2023 15:59:06
 • Agnieszka Jędrzejczak

 • Dodano załącznik: treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
 • 21.04.2023 10:15:20
 • Agnieszka Jędrzejczak

 • Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa aparatury na potrzeby Systemu Wspierania Decyzji w ramach projektu zintegrowanego IP LIFE PL Pilica Basin CTRL”, nr sprawy: WA.ROZ.2710.12.2023/JRP.LP
  Zamawiający - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2022, poz. 1710 ze zm.), przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota brutto przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi odpowiednio:
  Część 1 zamówienia: 718 135,50 zł,
  Część 2 zamówienia: 81 426,00 zł,
  Część 3 zamówienia: 181 650,09 zł.
 • 21.04.2023 16:29:20
 • Agnieszka Jędrzejczak

 • Dodano załącznik: Informacja z otwarcia ofert
 • 05.07.2023 15:09:03
 • Agnieszka Jędrzejczak

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 zamówienia
 • 05.07.2023 15:17:37
 • Agnieszka Jędrzejczak

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie cz. 1 zamówienia
 • 25.07.2023 16:25:45
 • Agnieszka Jędrzejczak

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 zamówienia
 • 25.07.2023 16:29:24
 • Agnieszka Jędrzejczak

 • Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 zamówienia
 • 25.07.2023 16:45:09
 • Agnieszka Jędrzejczak

 • postępowanie rozstrzygnięte w zakresie wszystkich części zamówienia

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Część 1 zamówienia: Zaprojektowanie, dostawa i instalacja 3 boi pomiarowych na Zalewie Sulejowskim wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-kalibracyjnej na potrzeby SWD w ramach projektu IP LIFE PL Pilica Basin CTRL

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Część 2 zamówienia: Dostawa i instalacja 4 czujników poziomu wód gruntowych w istniejących piezometrach zainstalowanych na zaporze Zbiornika Sulejów wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-kalibracyjnej na potrzeby SWD w ramach projektu IP LIFE PL Pilica Basin CTRL

 • Dostawa
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Część 3 zamówienia: Dostawa i instalacja 9 czujników stanu wody na stacjach hydrologicznych w zlewni Pilicy wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-kalibracyjnej na potrzeby SWD w ramach projektu IP LIFE PL Pilica Basin CTRL

 • Dostawa
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry