Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie – cz.3.

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.11.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.03.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  17.04.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.04.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: Usługi związane z   koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie – cz. 3”, w podziale na 12 części:

 

Część 1: „Roboty utrzymaniowe na terenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego pn. Kańczuga na rzece Mleczka Kańczudzka w m. Manasterz, Siedliczka, gm. Jawornik Polski, Kańczuga”;

 

Część 2: „Roboty utrzymaniowe na cieku Markówka, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont  budowli regulacyjnych w km 0+000-17+028”;

Część 3: „Roboty utrzymaniowe na cieku Pantalówka, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont  budowli regulacyjnych w km 0+000-10+000”;

Część 4: „Roboty utrzymaniowe na cieku Mirociński, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont  budowli regulacyjnych w km 0+000-11+028”;

Część 5: „Roboty utrzymaniowe na rzece Mleczka w m. Przeworsk w km 7+600-12+000”;

Część 6: „Roboty utrzymaniowe na cieku Nowosiółka w km 0+000-5+360”;

Część 7: „Roboty utrzymaniowe na Dopływ z jez. Św. w km 0+000-4+600”;

Część 8: „Roboty utrzymaniowe na cieku Strzyganka w km 0+352-8+452”;

Część 9: „Konserwacja wału przeciwpowodziowego rz. Wisłok w km 47+570-67+800 w m.  Jasionka gm. Trzebowisko -etap 1 i etap 2”;

Część 10: „Wykonanie stałego nadzoru i obsługi eksploatacji urządzeń i obiektów wodnych na  terenie Nadzoru Wodnego Łańcut -etap 1 i etap 2”;

Część 11: „Roboty udrożnieniowe na potoku Terliczka w km 0+000-7+500 w m. Czarna gm.  Czarna, m. Łukawiec, Łąka, Terliczka gm. Trzebownisko”;

Część 12: „Roboty utrzymaniowe na potoku Zmienniczka”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – Dokumentacja techniczna.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla części 1-12, na zasadach określonych w lit. a) - d):

a) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
2
zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

b) Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,

c) W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

d) Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 8, 9 do Formularza oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do SWZ Wzory umów.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Roboty utrzymaniowe na terenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego pn. Kańczuga na rzece Mleczka Kańczudzka w m. Manasterz, Siedliczka, gm. Jawornik Polski, Kańczuga.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Roboty utrzymaniowe na cieku Markówka, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont budowli regulacyjnych w km 0+000-17+028.

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Roboty utrzymaniowe na cieku Pantalówka, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont budowli regulacyjnych w km 0+000-10+000.

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Roboty utrzymaniowe na cieku Mirociński, zasyp wyrw, usunięcie zatorów, remont budowli regulacyjnych w km 0+000-11+028.

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Mleczka w m. Przeworsk w km 7+600-12+000.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Roboty utrzymaniowe na cieku Nowosiółka w km 0+000-5+360.

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Roboty utrzymaniowe na Dopływ z jez. Św. w km 0+000-4+600.

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 8
 • Roboty utrzymaniowe na cieku Strzyganka w km 0+352-8+452.

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 9
 • Konserwacja wału przeciwpowodziowego rz. Wisłok w km 47+570-67+800 w m. Jasionka gm. Trzebowisko -etap 1 i etap 2.

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 10
 • Wykonanie stałego nadzoru i obsługi eksploatacji urządzeń i obiektów wodnych na terenie Nadzoru Wodnego Łańcut -etap 1 i etap 2.

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 11
 • Roboty udrożnieniowe na potoku Terliczka w km 0+000-7+500 w m. Czarna gm. Czarna, m. Łukawiec, Łąka, Terliczka gm. Trzebownisko.

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 12
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Zmienniczka.

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry