Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w zakresie zagospodarowania/adaptacji zabytkowego dworku w Dąbrówce z XVII wieku wraz z parkingiem.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2711.63.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.03.2023 15:00
 • Termin złożenia oferty
  29.03.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 
Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) wraz z zestawieniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w zakresie zagospodarowania/adaptacji zabytkowego dworku w Dąbrówce z XVII wieku wraz z parkingiem.


I.    Celem PFU jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na:
•    Adaptacji Dworku, zmianie funkcji, zorganizowaniu przestrzeni konferencyjno-wystawowej,
•    Wykonaniu niezbędnych przyłączy i instalacji,
•    Wykonaniu parkingu na działce nr 648/88,
•    Zagospodarowaniu terenu wokół Dworku od strony północnej, wschodniej i zachodniej.
Zamawiający oczekuje maksymalnie dużej przestrzeni wykorzystanej i przeznaczonej do:
•    Parter: toalety, pomieszczenie gospodarcze, kawiarnia z zapleczem, recepcja/administracja budynku.
•    Piętro: sala konferencyjna, sala wystawiennicza z możliwością łatwej modyfikacji przestrzeni.
 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia warunków  w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi (potwierdzone dowodami określającymi,  czy usługa ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi, czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona) w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego  budynku użyteczności publicznej (PFU)
 

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, ze istnieje możliwość odbycia wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się z p. Pawłem Franczakiem pod numerem tel. 662 419 047
Wykonawcy uczestniczą w wizji lokalnej na swój koszt.
Wszelkie pojawiające się w trakcie wizji lokalnej pytania i wnioski wykonawców winny następnie zostać przesłane w formie elektronicznej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej „Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.qov.pl/
 

Branże CPV

 • 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
 • 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry