Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utylizacja i zbiór martwych zwierząt" Część I – Teren Nadzoru Wodnego Muszyna, Nadzoru Wodnego Nowy Sącz, Nadzoru Wodnego Limanowa, Nadzoru Wodnego Grybów (pow. nowosądecki, pow. gorlicki), Nadzoru Wodnego Nowy Targ, Nadzoru Wodnego Zakopane Część II – Teren Nadzoru Wodnego Grybów (pow. tarnowski, m. Tarnów), Nadzoru Wodnego Tarnów

Zapytanie ofertowe
Teren Nadzoru Wodnego Muszyna, Nadzoru Wodnego Nowy Sącz, Nadzoru Wodnego Limanowa, Nadzoru Wodnego Grybów (pow. nowosądecki, pow. gorlicki), Nadzoru Wodnego Nowy Targ, Nadzoru Wodnego Zakopane

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Naściszowska 31
33-300 Nowy Sącz
tel.(18) 441 37 89 wew. 28
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  10/ZZN/2023
 • Numer części
  Część I
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.03.2023 10:00
 • Termin złożenia oferty
  24.03.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie padłych zwierząt i ich części własnym transportem z terenu działalności Zarządu Zlewni w Nowym Sączu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

Znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 1. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zlecenia w zakresie usuwania martwych zwierząt (potwierdzone dowodami określającymi, że powyższe usługi zostały wykonane w sposób należyty np. karta przewozu, referencje)

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku, Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 3 „Wykaz zrealizowanych usług” wraz z załączonymi dowodami.

 1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać:
 1. aktualna decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu Wykonawcy usługi do przewożenia padłych zwierząt;
 2. aktualną umowę pomiędzy Wykonawcą, a legalnym punktem odbioru martwych zwierząt na odbiór i utylizację padłych zwierząt;
 3. aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer    identyfikujący pomiotowi świadczącemu usługi w rzeczowym zakresie;

Na potwierdzenie spełnienia warunków podanych w pkt. 6, ppkt. 2) lit. a) – c) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:

 • oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania zamówienia, stanowiące załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego
 • skan aktualnej decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii dopuszczającą środki transportowe, będące w posiadaniu Wykonawcy usługi do przewożenia padłych zwierząt;
 • skan aktualnej decyzje Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającą weterynaryjny numer identyfikujący pomiotowi świadczącemu usługi w rzeczowym zakresie;
   

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Prawa Opcji, polegającej na zwiększeniu maksymalnego wynagrodzenia umownego. Maksymalna wartość opcji to 100% wartości wynagrodzenia brutto przysługującemu Wykonawcy.
 2. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od pozyskania środków finansowych na realizację zamówienia w ramach prawa opcji.
 3. Realizacja zamówienia w ramach opcji odbywać się na zasadach właściwych dla zamówienia podstawowego i obejmuje ten sam zakres prac. Od momentu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, do przedmiotu zamówienia udzielanego w ramach opcji odnoszą się wszystkie zapisy umowy bezpośrednio regulujące kwestie opcji oraz regulujące sposób wykonania umowy oraz obowiązki Wykonawcy w sposób ogólny.
 4. Zamawiający złoży Wykonawcy pisemne oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji ze wskazaniem terminu, od którego obowiązują wszystkie zapisy dotyczące zamówienia realizowanego w ramach opcji.
 5. Rozliczenie przedmiotu umowy objętego zakresem zamówienia podstawowego oraz w ramach prawa opcji nastąpi na podstawie cen określonych w ofercie wykonawcy.
 6. Prawo opcji stanowi wyłączne uprawnienie Zamawiającego, a Wykonawcy nie służy roszczenie o wykonanie przez Zamawiającego tego prawa. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.
 7. Wykonawcy nie przysługuje prawo rezygnacji z realizacji opcji i nie może składać oferty jedynie w zakresie zamówienia podstawowego. Wykonawca jest obowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie tj. zarówno zamówienia podstawowego, jak i objętego prawem opcji.

Branże CPV

 • 90524300-9 - Usługi usuwania odpadów biologicznych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Konrad Krupczak "DANKON"

Ropica Górna bn
38-307 Sękowa

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry