Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek i cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48134463311
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.9.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.03.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  12.04.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.04.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek i cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle w podziale na 20 części:
 2. Część 1: Utrzymanie rzeki Stary Breń w km 0+000 –  26+768,
 3. Część 2: Utrzymanie potoku Brnik w km 0+000 - 12+591,
 4. Część 3: Utrzymanie potoku Łukawiec w km 0+000 – 13+315,
 5. Część 4: Utrzymanie potoku Stara Wiśnia w km 0+000 – 14+345,
 6. Część 5: Utrzymanie potoku Kawęczyńsko-Wampierzowskiego w km 0+000 - 6+357,
 7. Część 6: Utrzymanie potoku Kiełkowskiego 0+000 - 5+086,
 8. Część 7: Utrzymanie potoku Rzochowski Główny w km 0+000 - 4+343,
 9. Część 8: Utrzymanie potoku Lignoza oraz potoku Kanał Grądzki:
 10. Zad. 1 Utrzymanie potoku Lignoza w km 0+000 - 4+051,
 11. Zad. 2 Utrzymanie potoku Kanał Grądzki w km 0+000 - 4+840,
 12. Część 9: Utrzymanie potoku Ruda w km 0+000 - 9+074,
 13. Część 10: Utrzymanie potoku Blizna 0+000 - 7+787,
 14. Część 11: Utrzymanie potoku Tuszymka Duża oraz potoku Tuszymka Mała:
 15. Zad. 1 Utrzymanie potoku Tuszymka Mała w km 0+000 – 4+401,
 16. Zad. 2 Utrzymanie potoku Tuszymka Duża w km 0+000 - 36+499,
 17. Część 12: Roboty  utrzymaniowe  na  potoku  Pielgrzymski (wg MPHP Pachniączka) w km 0+000- 4+998; potok Dobryński w km 0+000 - 4+000,
 18. Część 13: Utrzymanie cieków naturalnych - potok Warzycki w km 0+000-6+000; potok Szebnianka w km 0+000 - 7+000,
 19. Część 14: Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp pot. Jasionka w km 0+000-4+760 , Ulga w km 0+000-0+400 i Od Rozdziela wkm 0+000 - 1+386 w miejsc. Lipinki,
 20. Część 15: Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp pot. Młynówka w km 0+238-3+232, 5+711-6+213 w miejsc. Trzcinica,
 21. Część 16: Utrzymywanie cieków naturalnych – koszenie skarp potoku Czermianka oraz potoku Olszynka:
 22. Zad. 1 Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp pot. Czermianka 0+000-0+803 w miejsc. Czermna,
 23. Zad. 2 Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp pot. Olszynka w km 6+312-7+354,9+406-11+406 w m. Siepietnica, Święcany,
 24. Część 17: Utrzymanie cieków naturalnych - pot. Moszczanka - koszenie skarp w km 0+000-18+940) w m. Gorlice, Klęczany, Zagórzany, Moszczenica i Staszkówka, gm. Gorlice i Moszczenica,
 25. Część 18: Utrzymanie cieków naturalnych – koszenie skarp potoku Wójtowianka, potoku Kunowski, potoku Krygowianka oraz potoku Dopływ z Dominikowic:
 26. Zad.1 Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp pot. Wójtowianka w km 1+800-2+600, 3+620-4+690, 4+890-5+120, 5+300-5+800 w miejsc. Wójtowa,
 27. Zad. 2 Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp pot. Kunowski w km 0+113-1+027 w m. Kunowa,
 28. Zad. 3 Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp pot. Krygowianka w m. Kryg,
 29. Zad. 4 Utrzymanie cieków naturalnych - koszenie skarp pot. Dopływ z Dominikowic (Osiński) w km w m. Dominikowice,
 30. Część 19: Roboty utrzymaniowe na potoku Borowa (Wsiowa),
 31. Część 20: Roboty utrzymaniowe na potoku Skodzierska (Bobrowski).

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub  zawodowej  dla  wszystkich  części  zamówienia  na  zasadach określonych w lit. a) – d):

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wskazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków, lub urządzeń wodnych,
 2. Wykazane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,
 3. W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.
 4. Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 11, 12 do oferty.

     W  przypadku  złożenia  oferty  wspólnej  przez  dwóch  lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 SWZ powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy.

Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ Dokumentacja techniczna.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

MAG-MEL Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych

Piaskowa 17
28-100 Owczary

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry