Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15745,Przebudowa-zaplecza-technicznego-PGW-WP-w-Mikolajkach.html
13.07.2024, 17:42

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przebudowa zaplecza technicznego PGW WP w Mikołajkach

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48 89 521 71 19
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2712.2.2023.AG
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  17.03.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  19.04.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.04.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest jest przebudowa zaplecza technicznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, położonego przy nabrzeżu jeziora Mikołajskiego w rejonie mostu na drodze krajowej nr 16, na terenie miasta Mikołajki, przy ul. Mrągowskiej 10, pow. mrągowski, woj. warmińsko – mazurskie. Zamówienie obejmuje m.in.:
1) roboty przygotowawcze,
2) wykonanie tablicy pamiątkowej wraz z montażem,
3) rozebranie istniejącego, zniszczonego ubezpieczenia palowo płytowego z oczepem żelbetowym (wraz z wywozem i utylizacją) o długości ok. 20 mb;
4) wykonanie nowego nabrzeża z basenem portowym o wymiarach 7,0 x 16,0 m i rzędnej dna 113,35 m n.p.m., w postaci ścianki szczelnej stalowej z oczepem żelbetowym o długości ok. 40 mb;
5) wykonanie przy nabrzeżu pomostu stałego o wymiarach 3,0 x 25,0 m, (wyposażonego w miejsca postojowe dla jednostek administratora wody – w tym dalby stalowe 3 szt, polery cumownicze) wraz z przyłączem energetycznym i wodociągowym (punkt poboru wody) w celu zasilenia jednostek administratora wody;
6) wykonanie robót odmulających przy umocnieniu brzegu dla uzyskania wymaganych przepisami głębokości, na powierzchni ok. 850 m2, z transportem wydobytego urobku na miejsce odkładu, po uprzednim przeprowadzeniu badań masy przeznaczonej do wydobycia z dna (w zależności od uzyskanych wyników
3 / 12
badań, urobek należy zagospodarować z zachowaniem wymogów ustawy o odpadach), a także pomiar batymetryczny-powykonawczy;
7) utwardzenie terenu przy nabrzeżu (plac rozładunkowy oraz plac manewrowy) przy pomocy płyt betonowych ażurowych na podbudowie tłuczniowej oraz warstwie żwiru;
8) dostawa i montaż żurawika słupowego w wciągnikiem linowym do wyładunku barek, posadowionego na nabrzeżu basenu
9) wykonanie oświetlenia terenu i pomostu;
10) wykonanie drogi dojazdowej od strony strażnicy z płyt ażurowych;
11) wykonanie stanowiska do mycia bakenów z płyt betonowych grubości 20 cm;
12) prace wykończeniowe które obejmują m.in.: humusowanie i obsiew mieszanką traw nieutwardzonego fragmentu zaplecza, wykonanie nowego ogrodzenia, wykonanie oznakowania żeglugowego docelowego (po uprzednim demontażu istniejących znaków wraz z konstrukcjami)
13) pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub decyzji o umorzeniu postępowań.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1). Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.
2) Dokumentacja projektowa - załącznik Nr 5 do SWZ w skład, której wchodzą:
a) Projekt budowlany;
b) Projekt wykonawczy;
c) Operat wodnoprawny;
d) Dokumentacja geologiczno-inżynierska;
e) Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego oraz dokumentacja geologiczna dla potrzeb opracowania projektu budowlanego;
f) Decyzje administracyjne:
- Decyzja Starosty Mrągowskiego nr 288/2020/Mi z dnia 03.08.2020 r. (znak: AB.6740.5.50.2020) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Mikołajkach.
- Decyzja Burmistrza Miasta Mikołajki znak: OŚ.6220.2.2019 z dnia 14.03.2019 r. umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Mikołajkach.
- Decyzja Ministra Gospodarki Morskiej i Śródlądowej znak DOK.DOK3.9700.67.2019.US (PW: 114825) z dnia 27.02.2020 r. o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę zaplecza technicznego PGW Wody Polskie w Mikołajkach, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie.
- Decyzja Burmistrza Miasta Mikołajki Nr 15/19 z dnia 06.06.2019r. (znak: PBI.6733.9.2019) ustalająca warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie zaplecza technicznego PGW Wody polskie w Mikołajkach na działkach o nr ew. 39/9 i 39/12 obręb miasto Mikołajki.
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi załącznik Nr 6 do SWZ.
4) Przedmiary robót stanowią załączniki Nr 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo określone w pkt 9 SWZ

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 50 000 zł

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.04.2023 11:02:46
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie na sfinansowanie zamówienia.
 • 19.04.2023 14:47:32
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację z otwarcia ofert.
 • 16.05.2023 19:57:49
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana budżetu
 • 16.05.2023 20:02:00
 • Zamówienia Białystok

 • Zmiana budżetu
 • 16.05.2023 20:04:42
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 22.06.2023 08:57:11
 • Zamówienia Białystok

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

"Naviga-Stal" Sp. z o.o.

Wilczycka 18
55-093 Kiełczów

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.