Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z wycinką drzew na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.3.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.03.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  23.03.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.03.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe polegające na wycince drzew na terenie działalności Nadzorów Wodnych: Krasnystaw, Lubartów, Lublin, Łęczna, Parczew, Radzyń Podlaski, Ryki, Zamość – podległych terytorialnie pod Zarząd Zlewni w Zamościu. Realizacja przedmiotu umowy na wycinkę drzew odbywać się będzie na podstawie odrębnych zleceń udzielanych Wykonawcy w zależności od potrzeb określających min. szczegółowy zakres robót utrzymaniowych (rozmiar, lokalizację). Wynagrodzenie za realizację poszczególnych zleceń ustalone będzie każdorazowo w kosztorysie powykonawczym w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

   1. W zakresie zdolności technicznej:                                                                                                                                         Wykonawca winien dysponować niżej wymienionym sprzętem niezbędnym do  realizacji zamówienia:                                                                                                                                                                                    -piła motorowa łańcuchowa o mocy min. 3,1 kW (4,2 KM) – min. 1 szt.

 • ciągnik kołowy o mocy min. 37 kW (50KM) – min 1 szt.
 • przyczepa skrzyniowa o ładowności 3-5 ton – min. 1 szt.
 • przyczepa dłużycowa do ciągnika o ładowności do 4,5 tony – min. 1 szt.
 • podnośnik samochodowy hydrauliczny o wysięgu od 12 m do 27 m (tzw. zwyżka) – min. 1 szt.
 • rębarko – rozdrabniarka do gałęzi o śr. do 22,5 cm – min. 1 szt.

W zakresie zdolności zawodowej:

 • udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się  Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  co najmniej jedną usługę związaną z wykonywaniem prac związanych z wycinką drzew o wartości brutto minimum: 50 000,00 zł, wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa  zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry