Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15749,Aktualizacja-dokumentacji-projektowej-dla-zadania-quotKompleksowa-przebudowa-por.html
13.07.2024, 19:06

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania "Kompleksowa przebudowa portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka) w ramach Budowy drogi wodnej Pisz – Warszawa”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.85 73 30 326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2710.16.2023.AC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.03.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  24.03.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.03.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego z branży hydrotechnicznej oraz architektonicznej dla zadania "Kompleksowa przebudowa portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka) w ramach Budowy drogi wodnej Pisz - Warszawa".

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe i uprawnienia:
 • Projektant branży hydrotechnicznej musi posiadać, od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania bez ograniczeń. Projektant musi wykazać się doświadczeniem polegającym na opracowaniu minimum jednej dokumentacji projektowej budowy i/lub przebudowy i/lub odbudowy budowli hydrotechnicznej w rozumieniu § 3 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579). Doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowych należy rozumieć jako pełnienie funkcji projektanta lub projektanta sprawdzającego, których podpis widnieje na dokumentacji (PB i PW) odebranej przez zleceniodawcę,
 • Projektant branży architektonicznej musi posiadać, od co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Projektant musi wykazać się doświadczeniem polegającym na opracowaniu minimum jednej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy i/lub przebudowy i/lub odbudowy budynku administracyjno-biurowego,

 

UWAGA:

 • Przez opracowanie dokumentacji projektowej nie należy rozumieć opracowania aktualizacji lub optymalizacji dokumentacji, chyba że swym zakresem obejmuje całość dokumentacji projektowej
 • Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831). Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).
 • Wykazane doświadczenie musi dotyczyć zadań zakończonych do dnia upływu terminu składania ofert.

UWAGA:

Doświadczenie przy opracowywaniu dokumentacji projektowych stanowi jedno z kryterium oceny ofert. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ubiegać się o punkty w kryterium „Doświadczenie projektanta branży hydrotechnicznej”, powinien do oferty załączyć wypełniony formularz zgodny w treści z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 6 do speyfikacji warunków zamówienia.

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia ofertyoraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposóbzłożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następującychformatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcęw toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4 000 zł. 

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.03.2023 11:04:12
 • Kamil Dzieniszewski

 • Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
 • 12.04.2023 13:45:00
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Energoprojekt-Warszawa SA

al. Niepodległości 58 58
02-626 Warszawa

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.