Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz kontroli 5-letniej budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ Gliwice”

Przetarg nieograniczony
„Wykonanie oceny stanu technicznego z przeprowadzeniem kontroli pięcioletniej dla prawego wału rzeki Odry w km 81+500-86+000 w m. Bierawa wraz z określeniem położenia wału wraz z urządzeniami związanymi z nim funkcjonalnie na mapie ewidencyjnej pobranej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego”

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 2316431 wew. 15
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.12.2023.EWK
 • Numer części
  CZĘŚĆ NR 3
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  17.03.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  18.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.04.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz kontroli 5-letniej budowli hydrotechnicznych na terenie ZZ Gliwice, wraz z założeniem książek obiektów budowlanych dla przepompowni Ciechowice w gm. Nędza i przepompowni Turze w gm. Kuźnia Raciborska

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:

 

Część 1      Przeprowadzenie kontroli 5-letniej, obejmującej wykonanie oceny stanu technicznego wraz z założeniem książek obiektów budowlanych dla przepompowni Ciechowice w gm. Nędza i przepompowni Turze w gm. Kuźnia Raciborska

Część 2      Wykonanie oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika oraz kontroli 5-letniej „Świętoszowice” zlokalizowanego na cieku Świętoszowickim w km 5+909 w m. Świętoszowice, gm. Zbrosławice, pow. tarnogórski

Część 3      Wykonanie oceny stanu technicznego z przeprowadzeniem kontroli pięcioletniej dla prawego wału rzeki Odry w km 81+500-86+000 w m. Bierawa wraz z określeniem położenia wału wraz z urządzeniami związanymi z nim funkcjonalnie na mapie ewidencyjnej pobranej z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i warunki wykonania prac dla poszczególnych części zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pozostałe warunki realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiono we Wzorze umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.  Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Określenie warunku:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

      W części nr 1:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na sporządzeniu oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego o wartości nie mniejszej niż 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych).

W części nr 2:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na sporządzeniu oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

W części nr 3:

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na sporządzeniu oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych).

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu posłużył się w każdej części tym samym doświadczeniem.

Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w załączonych dokumentach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Jako wykonanie należy rozumieć wykonanie i odebranie potwierdzone świadectwem przejęcia lub protokołem odbioru końcowego.

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane usługi wraz z podaniem ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Uwaga: W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub korzystających z zasobów innych podmiotów, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego Wykonawcę.

2.  Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Określenie warunku:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do realizacji przedmiotowego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W tym:

W części nr 1

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne, albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień.

W części nr 2

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne, albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień.

W części nr 3

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmujące projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, specjalizacji śródlądowe budowle hydrotechniczne, albo posiadającą inne uprawnienia odpowiadające powyższym, wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień.

Dopuszcza się przedstawienie tej samej osoby na spełnienie warunku kompetencji lub uprawnień przy realizacji wszystkich części zamówienia.

 

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze Umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ.

Branże CPV

 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
 • 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry