Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15784,Opracowanie-ekspertyzy-technicznej-stanu-technicznego-obustronnego-obwalowania-c.html
13.07.2024, 18:04

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie ekspertyzy technicznej stanu technicznego obustronnego obwałowania cieku Jaworznik w km 0+000 – 1+000 wraz z wskazaniem zalecanego sposobu naprawy i dokumentacją wykonawczą z kosztorysem w m. Wojkowice, gm. Wojkowice” zgodnie z Postanowieniem WINB nr 138/22.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697101888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.74.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.03.2023 16:00
 • Termin złożenia oferty
  27.03.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 • opracowanie ekspertyzy określającej aktualny stan techniczny i bezpieczeństwa obustronnego obwałowania cieku Jaworznik na terenie gm. Wojkowice, pow. będziński; woj. śląskie na odcinku powyżej ul. Jana III Sobiewskiego w km 0+660 do 0+950 z uwzględnieniem istniejącej dokumentacji z „Oeny i kontroli 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństa wałów powodziowych cieku Jaworznik …”
 • wykonanie analiz konieczności i zakresu koniecznych do przeprowadzenia prac remontowych wałów polegających na ich doszczelnieniu, co wynika z zaleceń zawartych w dokumentacji „Oeny i kontroli 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństa wałów powodziowych cieku Jaworznik …” wykonanej w 2021r
 • wskazanie zalecanego sposobu naprawy (remontu) wraz z wyborem optymalnej technologii, oraz wykonaniem dokumentacji wykonawczej wraz z kosztorysem

w celu przygotowania realizacji przyszłego zadania remontowego pn.:

„Dokumentacja techniczna wykonawcza remontu obustronnych obwałowań cieku Jaworznik na odcinku w km 0+660 do 0+950 wraz z wskazaniem zalecanego sposobu naprawy oraz kosztorysem w m. Wojkowice, pow. będziński”

Warunki realizacji umowy

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

 1. Wykonawca posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, umiejętności i zasoby do bezusterkowej realizacji zadania zgodnie z wymogami SOPZ i umowy
 2. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - min. 1 zadania polegającego na wykonaniu ekspertyzy technicznej budowli hydrotechnicznych o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto
 3. Na potwierdzenie warunku określonego powyżej Wykonawca złoży dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług dołączone do Wykazu usług stanowiących załącznik do niniejszego zapytania ofertowego
 4. Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia skieruje/posiada:

- osobę z kwalifikacjami zawodowymi, niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj.: min. 1 osoba posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia bez ograniczeń do projektowania obiektu budowlanego
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

 1. Dokument potwierdzający uprawnienia do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji Informacji
  o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego organu Wykonawcy
 2. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, oferent dołącza umowę konsorcjum między Wykonawcami.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Projekty Realizacje Geologiczne Geoglobal s.c. Karol Kuleta, Krzysztof Olszówka

Rajska 2
43-602 Jaworzno

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.