Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15785,Wyczyszczenie-rowow-opaskowych-Zwierzyniec-wraz-z-remontem-umocnien-wylotu-pompo.html
13.07.2024, 18:36

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyczyszczenie rowów opaskowych Zwierzyniec wraz z remontem umocnień wylotu pompowni i progu na Widnej

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Nysie

Zarząd Zlewni w Nysie

Ogrodowa 4
48-300 Nysa
tel.603 325 442
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.72.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.03.2023 16:00
 • Termin złożenia oferty
  31.03.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Wyczyszczenie rowów opaskowych Zwierzyniec wraz z remontem umocnień wylotu pompowni i progu na Widnej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 8 do Zapytania Ofertowego

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia obejmujące  wykonania umocnień brzegowych na ciekach, na minimalną wartość 100 000,00 zł brutto;

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy w przedmiocie zamówienia, w oparciu o obowiązujące w danej materii przepisy techniczne – zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami przewidzianymi dla zamawianych prac w zakresie objętym umową oraz z zachowaniem należytej staranności

2. Przed przystąpieniem do przetargu wymagana jest wizja lokalna. Data wizji zostanie ustalona osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 600 927 563 z kierownikiem Zbiornika Nysa Panem Markiem Serugą

3. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC na kwotę min. 100 000,00 zł

4. Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych, spełniającą następujące wymagania:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił min. 1 raz funkcję kierownika budowy lub kierownika robót z zakresu  wykonania umocnień brzegowych na ciekach

- posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane (tj. Dz. z 2021 r., poz. 2351), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 poz. 1278), w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane równorzędne wydane przed wejściem w życie ww. rozporządzenia,

- jest zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego – ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001 r.nr 5, poz. 42 z późn.zm.), posiadający ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Warunki realizacji umowy

Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie OC na kwotę min. 100 000,00 zł

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Zakład Budownictwa i Melioracji Wodnych i Melioracji Wodnych

Magazynowa 3
56-300 Milicz

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.