Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przeglądy okresowe roczne stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Dąbrowa Tarnowska

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Zarząd Zlewni w Sandomierzu

Długosza 4A
27-600 Sandomierz
tel.126284246
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2711.71.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.03.2023 14:00
 • Termin złożenia oferty
  31.03.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres rzeczowy zadania:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie rocznej oceny stanu technicznego obwałowań o łącznej długości 84,258 km zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) będących w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Sandomierzu, Nadzoru Wodnego w Dąbrowie Tarnowskiej, tj.:

 1. lewego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Nieczajka w km 0+000 – 4+261 – sumaryczna długość obwałowania 4261 m - IV klasa ważności budowli - m. Brzezówka, Radwan, , gm. Szczucin i m. Sutków, gm. Dąbrowa Tarnowska;
 2. prawego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Nieczajka w km 0+000 – 4+241 – sumaryczna długość obwałowania 4241 m – IV klasa ważności budowli – m. Brzezówka, gm. Szczucin, m. Radgoszcz, gm. Radgoszcz;
 3. lewego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Breń w km 0+666 - 2+185 (sekcja I), 10+945  - 25+548 (sekcja I), 0+000 – 4+223 (sekcja II) – sumaryczna długość obwałowania 20345 m – II i III klasa ważności budowli – m. Otałęż, gm. Czermin, m. Słupiec, Załuże, Dąbrowica, Zabrnie, Brzezówka, Radwan, Skrzynka, gm. Szczucin, m. Zabrnie Wampierzowskie, gm. Wadowice Górne, m. Wola Mędrzechowska, gm. Mędrzechów, m. Smęgorzów, gm. Dąbrowa Tarnowska, m. Podborze, gm. Olesno;  
 4. prawego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Breń w km 1+571 - 2+768 (sekcja I) 0+256 – 7+847 i 8+465 - 9+373  (sekcja III), 0+000 – 9+833  (sekcja IV) – sumaryczna długość obwałowania 19529 m – II i III klasa ważności budowli – m. Słupiec, Zabrnie, Brzezówka, Radwan, Skrzynka, gm. Szczucin, m. Kosówka, gm. Wadowice Górne, m. Wola Mędrzechowska, gm. Mędrzechów, m. Smęgorzów, gm. Dąbrowa Tarnowska, m. Podborze, Dąbrówka Gorzycka, gm. Olesno;
 5. lewego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Żabnicy w km 0+000 – 11+517 – sumaryczna długość obwałowania 11517 m – III klasa ważności budowli – m. Wola Mędrzechowska, Wólka Grądzka, gm. Mędrzechów, m. Dąbrówki Breńskie, Ćwików, Pilcza Żelichowska, gm. Olesno;
 6. prawego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Żabnicy w km 0+000 – 6+671 (sekcja I), 0+000 – 3+945 (sekcja II), 0+000 – 0+569 (sekcja III) – sumaryczna długość obwałowania 11185 m – III klasa ważności budowli –m. Wola Mędrzechowska, gm. Mędrzechów, m. Dąbrówki Breńskie, Ćwików, Olesno, Pilcza Żelichowska, Adamierz, gm. Olesno; 
 7. lewego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Łoś w km 0+000 – 1+220 – sumaryczna długość obwałowania 1220 m – IV klasa ważności budowli – m. Suchy Grunt, gm. Szczucin;
 8. lewego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Wielopólka w km 0+000 – 1+843 (sekcja I) – sumaryczna długość obwałowania 1843 m – IV klasa ważności budowli – m. Olesno, Adamierz, gm. Olesno;
 9. prawego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Wielopólka w km 0+000 – 1+528 (sekcja I), 0+000 – 0+393 (sekcja II) – sumaryczna długość obwałowania 1 921 m – IV klasa ważności budowli – m. Olesno, Adamierz, gm. Olesno;
 10.  lewego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Dęba w km 0+000 – 4+389 (sekcja I) – sumaryczna długość obwałowania 4389 m – IV klasa ważności budowli – m. Radgoszcz, gm. Radgoszcz;
 11. prawego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki Dęba w km 0+000 – 3+467 (sekcja I), 0+000 – 0+340 (sekcja II) – sumaryczna długość obwałowania 3807 m – IV klasa ważności budowli – m. Radgoszcz, gm. Radgoszcz.

2. Wymagania w stosunku do wykonawcy:

Protokoły oceny rocznej stanu technicznego obwałowań powinny być opracowana zgodnie z „Wytycznymi Wykonywania Badań, Pomiarów, Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących Wodę", wydanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, Centrum Technicznej Kontroli Zapór, Katowice 2020 r., oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami: Prawo wodne, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do nich oraz innymi przepisami, normami i instrukcjami obowiązującymi na dzień wykonywania przedmiotu zamówienia przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. Dla każdego wyszczególnionego odcinka wału należy wykonać protokół oceny rocznej stanu technicznego w wersji papierowej w 2 egz.

3. Termin realizacji zamówienia:

5 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na potrzeby realizacji zamówienia będzie dysponował osobą, która skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, będzie posiadać kwalifikacje zawodowe niezbędne do jego wykonania, która posiada przez okres już co najmniej 5 lat uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do projektowania lub wykonywania robót budowlanych bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, wydanymi na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca złoży wykaz osób zgodny załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Określa załącznik nr 4-wzór umowy.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 28.03.2023 10:40:16
 • Marcin Pęksa

 • Szanowni Państwo,
  Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, a mianowicie:
  §3 ust.3 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości lub w części osobom trzecim. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy’’.
  §10 ust.1 lit. b - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, w przypadku zwłoki Wykonawcy w oddaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w §2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki’’.
  §10 ust.1 lit.c - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0.2 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad’’.
  §10 ust.1 lit.d - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, w wypadku nie dokonania przez Wykonawcę zawiadomienia o którym mowa w § 14 ust. 3 – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na dokonanie zmiany umowy’’.
  §10 ust. 4 - Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu: ,, Zamawiający może Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych’’.
  §10 ust.8 - Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: ,, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z jego winy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1’’.
  §10 ust. 9 - Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu: ,, Strony postanawiają, że łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, oraz szkody niezależnie od podstawy prawnej dochodzonego roszczenia (odpowiedzialność umowna lub deliktowa), jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1’’.
  Dzień dobry,

  Zamawiający nie dopuszcza zmian zapisów zawartych w zamieszczonym na stronie wzorze umowy.

  Z poważaniem,

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Zakład Usługowy Budownictwa Wodno-Melioracyjnego Hydro-Bud Zbigniew Smaś

Piłsudskiego 76a
33-200 Dąbrowa Tarnowska

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry