Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Czynności eksploatacyjne związane z obsługą budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni Sokołów Podlaski

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.7.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.03.2023 09:00
 • Termin składania ofert
  31.03.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  31.03.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

Czynności eksploatacyjne związane z obsługą budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni Sokołów Podlaski.

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1. „Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody - na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu”.

Część 2. „Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody na rzece Toczna - na terenie Nadzoru Wodnego w Łosicach”.

Część 3. „Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody - na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach”.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy, dla danej części zamówienia, przedstawione zostały: w opisie przedmiotu zamówienia, przedmiarze robót oraz wykazie budowli do eksploatacji dla danej części zamówienia, odpowiednio stanowiącymi Załącznik nr 2.1, 2.2 i 2.3 do SWZ, wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części. 

Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia wynosi:  176 928,95 brutto, w tym:

Część 1.    67 760,47 zł brutto,

Część 2.      7 808,15 zł brutto,

Część 3.   101 360,33 zł brutto.

 

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 7 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 7 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Termin  realizacji zamówienia  – do 17.11.2023 r. dla wszystkich części zamówienia

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska , tel. (81) 531 03 18, +48 532  032 207

przedmiotu zamówienia:

dla części 1. jest Adam Dąbrowski – Nadzór Wodny w Ciechanowcu, tel. 532 032 980

dla części 2. jest Krystyna Kucewicz – Nadzór Wodny w Łosiach, tel. 532 032 313

dla części 3. jest Kamil Gajowniczek – Nadzór Wodny w Siedlach, tel. 532 032 314

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry