Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka i oczyszczeniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.4.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.03.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  30.03.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.03.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ręczne lub mechaniczne usuwanie zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, powodujących przytamowania i utrudniających swobodny spływ wód w korytach rzek, kanałów i doprowadzalników, zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu. W przypadkach, gdy powstały zator usytuowany jest w miejscu trudno dostępnym dla sprzętu mechanicznego i nie jest możliwe zastosowanie środków transportowych rozbiórka zatoru wykonana zostanie ręcznie wraz z przecinaniem powalonych drzew, ułożeniem materiału poza korytem rzeki, doprowadzalnika lub kanału przy górnej krawędzi skarpy, oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna warstwą grubości do 20 cm na odcinku 30 m  w obrębie zatoru.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa  zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry