Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15809,Uslugi-zwiazane-z-usuwaniem-zatorow-naturalnych-oraz-wynikajacych-z-dzialalnosci.html
16.07.2024, 11:08

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka i oczyszczeniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.4.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.03.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  30.03.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.03.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ręczne lub mechaniczne usuwanie zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, powodujących przytamowania i utrudniających swobodny spływ wód w korytach rzek, kanałów i doprowadzalników, zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu. W przypadkach, gdy powstały zator usytuowany jest w miejscu trudno dostępnym dla sprzętu mechanicznego i nie jest możliwe zastosowanie środków transportowych rozbiórka zatoru wykonana zostanie ręcznie wraz z przecinaniem powalonych drzew, ułożeniem materiału poza korytem rzeki, doprowadzalnika lub kanału przy górnej krawędzi skarpy, oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna warstwą grubości do 20 cm na odcinku 30 m  w obrębie zatoru.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa  zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 10 Wzoru umowy.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.