Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie Kaliskiego Węzła Wodnego (KWW) na terenie m. Kalisza NW Kalisz, ZZ Kalisz

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 05
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.24.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.03.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  07.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  07.04.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na wykonaniu dwukrotnego wykoszenia skarp KWW oraz starorzecza rzeki Swędrni.
 Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia określają:
- Opis przedmiotu zamówienia
- Mapy poglądowe
- formularz cenowy

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  2 roboty polegające na wykonaniu usług związanych  z konserwacją  (utrzymaniem) w należytym stanie technicznym koryt cieków  naturalnych zapewniających ich drożność oraz swobodny spływ wód każdej z nich nie mniejszej niż 30 000,00 PLN brutto

Warunki realizacji umowy

 1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
 2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla danej części zamówienia) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
 3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Anna Jany Zakład Usługowy PROMEL

Ostrowska 62
63-421 Dębnica

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry