Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Naprawa wału Kanału Postomskiego - obiekt Krzeszyce - Czartów w zakresie odbudowy skarpy odwodnej wału oraz likwidacji ubytków w wale - NW Sulęcin

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 05
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.22.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  06.04.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  24.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.04.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest likwidacja wyżłobień erozyjnych i odtworzenie ubytków w nasypie wału przeciwpowodziowego Kanału Postomskiego w km 0+000 do 2+900 na odcinku Krzeszyce - Czartów. Przewidziano również wykonanie robót umocnieniowych odcinkowych (kiszką faszynową i palisadą z kołków drewnianych) na stopie skarpy Kanału Postomskiego. 

 1. Przewidziano do wykonania następujący zakres robót:

 2. Roboty przygotowawcze:

 • roboty pomiarowe w terenie równinnym - korona wału i przejazdy wałowe ( w tym zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej)
 • wycięcie niezbędnych krzaków wraz z karczowaniem pni występujących przy stopie skarpy odwodnej , z zasypaniem dołów po karpinie materiałem ziemnym wraz z zagęszczeniem gruntu,
 • karczowanie samosiejek i porostów na stopie i skarpie odwodnej kanału Postomskiego,
 • wywiezienie karpiny , gałęzi i drągowiny na gminne wysypisko wraz z utylizacją odpadów,
 • usunięcie ziemi urodzajnej z darniną z terenu skarpy i podstawy obwałowania z wywiezieniem materiału ziemnego na plac składowy Inwestora,
 • wycięcie niezbędnych krzaków , oraz karczowanie samosiejek i porostów przewiduje się również lokalnie na skarpie odpowietrznej obwałowania kanału Postomskiego.
 1. Roboty naprawcze:

 • Usunięcie darniny i ziemi urodzajnej ze skarp i korony wału na powierzchni 2 391,34m2,
 • Wykonanie schodkowania skarp na powierzchni 1 062,30 m2,
 • Uzupełnienie nasypów na skarpie i koronie wału - 596,98 m3,
 • Wzmocnienie powierzchni skarpy biowłokniną z nasionami traw na powierzchni 1 310,90 m2,
 • Obsiew skarp mieszanką traw w ziemi urodzajnej na powierzchni 1 080,44 m2,
 • Stopa skarpy umocniona kiszką faszynową o śr. 20cm . Kiszka faszynowa owinięta geowłokniną filtracyjną o wytrzymałości na rozciąganie ≥40 kN/m i skręcona drutem ocynkowanym. Kiszka faszynowa zabezpieczona palami drewnianymi o śr.  8-10 cm o długości 10 cm wbijanymi co 33 cm . Łączna długość umocnienia kiszką faszynową wynosi 357,00 m.
 • Stopa skarpy obwałowania umocniona palisadą z kołków drewnianych o śr. 10 12cm o długości 1,50 m wbitych na głębokość 1,30 m. Łączna długość umocnienia palisadą wynosi 40,00 m.

Szczegółowy zakres robót zawierają: Przedmiary robót, Projekt wykonawczy, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru stanowiące załącznik do OPZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu robót budowlanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla:

 

co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/odbudowie/rozbudowie/przebudowie lub remoncie wałów przeciwpowodziowych lub dróg lub nasypów ziemnych, w tym co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

 

 1. Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że   dysponuje:

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności inżynieryjnej – hydrotechnicznej nadane z mocy art.13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt.3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 tj. z dnia 20.12.2021 r. ze zm.) lub nadane na podstawie przepisów wcześniejszych. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2021 poz. 2351 tj. z dnia 20.12.2021 r. ze zm.) oraz ustawy z dnia  22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).  skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

Określone w SWZ oraz w załaczniku do SWZ - wzór umowy

Informacje dodatkowe

Powiadomienia o nowych wiadomościach oraz komunikatach Zamawiającego przesłanych za pośrednictwem Platformy Zakupowej będą automatycznie wysyłane na adres email podany na Platformie Zakupowej.
W zależności od skrzynki pocztowej wiadomość może trafić do folderu spam.


Termin wykonania zamówienia zgodnie z treścią SWZ.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.04.2023 11:04:05
 • Krzysztof Pawlak

 • Korekta warunków tylko na platformie zakupowej
 • 17.05.2023 13:58:42
 • Krzysztof Pawlak

 • Przedłużenie TZO
 • 05.06.2023 13:10:39
 • Krzysztof Pawlak

 • Zmiana daty związania oferty jedynie na Platformie Zakupowej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry