Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15906,Uslugi-zwiazane-z-koszeniem-i-wykaszaniem-brzegow-rzek-ciekow-i-kanalow-na-teren.html
25.07.2024, 02:55

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Zamość – 3 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.11.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  31.03.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  28.04.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.04.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

 • część 1 zamówienia: Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Łabuńka w km 17+630-24+865;  I i II koszenie, teren miasta Zamość,
 • część 2 zamówienia: Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Stara Topornica w km 0+000- 4+084,  I i II koszenie, teren miasta Zamość,
 • część 3 zamówienia: Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Topornica w km 0+000- 13+400  i koryta rzeki Wieprzec w km 0+000-0+750.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu  ostatnich trzech lat – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej jedną usługę związaną z wykonywaniem prac utrzymaniowych na rzekach, doprowadzalnikach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych lub zbiornikach wodnych o wartości brutto minimum:

dla części 1. zamówienia:   150 000,00 zł,

dla części 2. zamówienia:     50 000,00 zł,

dla części 3. zamówienia:   100 000,00 zł.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Uwaga! Nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości.

 

 

 

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 10 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 10 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności polegające na: ręcznym wykoszeniu porostów ze skarp i z dna cieku wraz z wygrabieniem.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu, jak niżej:

Nr części

Wysokość Wadium

Wadium słownie zł

1

6 600,00 zł

 

sześć tysięcy sześćset złotych

2

1 800,00 zł

jeden tysiąc osiemset złotych

3

5 200,00 zł

pięć tysięcy dwieście złotych

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.