Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 85 37 407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.13.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.04.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  08.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.05.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

​​​​​Przedmiotem zamówienia, jest wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”, w podziale na 9 części:

Cz. 1 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów na terenie NW Biłgoraj w ramach zadania: „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) czasowo piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

Cz. 2 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa wałów na terenie NW Tarnobrzeg w ramach zadania: „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) czasowo piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

Cz. 3 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – budowle piętrzące na terenie NW Biłgoraj w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

Cz. 4 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli -budowle piętrzące na terenie NW Janów Lubelski w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”,

Cz. 5 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – budowla piętrząca na terenie NW Kolbuszowa w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

Cz. 6 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – budowle piętrzące na terenie NW Leżajsk w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”

Cz. 7 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – budowle piętrzące na terenie NW Stalowa Wola w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”,

Cz. 8 Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli – budowle piętrzące na terenie NW Tarnobrzeg w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) stale piętrzących wodę na terenie działalności ZZ Stalowa Wola”,

Cz. 9 „Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów czasowo piętrzących wodę na terenie NW w Stalowej Woli” w ramach zadania „Wykonanie rocznej kontroli okresowej obiektów czasowo piętrzących wodę na terenie ZZ Stalowa Wola”,

Ponadto Zamawiający informuje, iż: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia precyzuje Załącznik nr 1 do formularza oferty – „Zakres rzeczowo-finansowy”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

​​​​​​Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach opisanych w pkt 7.3 SWZ

Informacje dodatkowe

​​​​​1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

3. Zamawiający dla części 9 przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp (zamówienie podobne). Zakres zamówienia podobnego został określony w pkt V.8 załącznika Nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry