Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 1

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.12.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  08.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.05.2023 10:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są "Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie - cz. 1" w podziale na 13 części:

Część 1: „Konserwacja potoku Lubcza”,

Część 2: „Konserwacja zbiornika Nowa Wieś”,

Część 3: „Konserwacja potoku Szlachcianka”,

Część 4: „Konserwacja i roboty remontowe na ciekach  wodnych na terenie miasta Rzeszowa rz. Wisłok, pot. Paryja, Matysówka, Czekaj”,

Część 5: „Wykonanie prac konserwacyjnych na potoku Młynówka (Przybówka)
w km 0+000-7+800”,

Część 6: „Konserwacja potoków Bierska, Rów Ropny i Czarny Potok”,

Część 7: „Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Dopływ w Tułkowicach i Dopływ
z Niewodnej”,

Część 8: „Wykonanie robót utrzymaniowych na potoku Glinik w km 0+000-8+223”,

Część 9: „Odcinkowa konserwacja potoku Sowina w km 0+000-12+451”,

Część 10: „Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Małka w km 0+000-1+700
w m. Krosno”,

Część 11: „Roboty utrzymaniowe na cieku wodnym Nieplanka w km 0+000-5+500
w m. Przybówka, gm. Wojaszówka, m. Niepla, gm. Jasło”,

Część 12: „Wykonanie robót utrzymaniowych na potoku Różanka w km 1+000
-11+000 oraz potoku Szufnarówka w km 0+200-2+200”,

Część 13: „Wykonanie robót udrożnieniowych na potokach: Kozłówek, ciek wodny dz. nr 665, Pstrągówka, Łętowska Rzeka, Stępinka, Trapówka na terenie Nadzoru Wodnego w Strzyżowie”.

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla części 1-13, na zasadach określonych w lit. a) - d):

a) Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

b) Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,

c) W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

d) Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 8, 9 do Formularza oferty.

W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. Nr 3 do SWZ Wzory umów.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • 1
 • Konserwacja potoku Lubcza

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Konserwacja zbiornika Nowa Wieś

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Konserwacja potoku Szlachcianka

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Konserwacja i roboty remontowe na ciekach wodnych na terenie miasta Rzeszowa rz. Wisłok, pot. Paryja, Matysówka, Czekaj

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Wykonanie prac konserwacyjnych na potoku Młynówka (Przybówka) w km 0+000-7+800

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Konserwacja potoków Bierska, Rów Ropny i Czarny Potok

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Dopływ w Tułkowicach i Dopływ z Niewodnej

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 8
 • Wykonanie robót utrzymaniowych na potoku Glinik w km 0+000-8+223

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 9
 • Odcinkowa konserwacja potoku Sowina w km 0+000-12+451

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 10
 • Odcinkowa konserwacja cieku wodnego Małka w km 0+000-1+700 w m. Krosno

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 11
 • Roboty utrzymaniowe na cieku wodnym Nieplanka w km 0+000-5+500 w m. Przybówka, gm. Wojaszówka, m. Niepla, gm. Jasło

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 12
 • Wykonanie robót utrzymaniowych na potoku Różanka w km 1+000-11+000 oraz potoku Szufnarówka w km 0+200-2+200

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 13
 • Wykonanie robót udrożnieniowych na potokach: Kozłówek, ciek wodny dz. nr 665, Pstrągówka, Łętowska Rzeka, Stępinka, Trapówka na terenie Nadzoru Wodnego w Strzyżowie

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry