Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków i kanałów na terenie RZGW, ZZ Zamość, NW Parczew – 8 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.14.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  07.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  04.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.05.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

Główny zakres robot obejmuje:

 • mechaniczne wykoszenie porostów ciągnikiem z kosiarką bijakową oraz ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki wraz z wygrabieniem,
 • wycinkę krzaków wraz z rozdrobnieniem materiału pochodzącego z wycinki poprzez zrąbkowanie z zastosowaniem rębaka i rozścieleniem zrąbków w miejscu ich pozyskania celem naturalnego biologicznego rozkładu,
 • prace porządkowe w korycie rzeki,
 • prace porządkowe na odpowietrznych skarpach grobli.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest zapoznać się z terenem.

Teren po zakończeniu robót winien zostać uprzątnięty, pozostawiony wolnym od zanieczyszczeń i pozostałości po robotach konserwacyjnych, natomiast wszelkie uszkodzenia w skarpach rzek, ławkach, koronie czy skarpach grobli kanału powstałe w wyniku użycia przez Wykonawcę sprzętu mechanicznego będą naprawione na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie robót utrzymaniowych, takich jak rurociągi, kable, itp.

Zamówienie składa się z następujących części :

1 Część zamówienia: Roboty utrzymaniowe rzeki Kłodzianka w km 0+000-11+750.

2 Część zamówienia: Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Konotopa w km 0+000÷19+800.

3 Część zamówienia: Roboty utrzymaniowe rzeki Piskorzanka w km 0+000 ÷ 13+020.

4 Część zamówienia: Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Bobryk w km 0+850 - 6+700.

5 Część zamówienia: Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Tyśmienica w km  38+500-74+120.

6 Część zamówienia: Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Piskornica w km 4+650-24+460.

7 Część zamówienia: Roboty utrzymaniowe Doprowadzalnika Dratów-Mytycze w km 3+400÷10+320.

8 Część zamówienia: Roboty utrzymaniowe Kanału Wieprz-Krzna w km 40+570 ÷ 73+020.

 

​​​​​​​ Wykonawca może złożyć ofertę w zakresie maksymalnie 3 (trzech) części zamówienia.

Oferta Wykonawcy obejmująca zakres większy iż 3 (trzy) części zmówienia zostanie odrzucona.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu  ostatnich trzech lat – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej jedną usługę związaną z wykonywaniem prac utrzymaniowych na rzekach, doprowadzalnikach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych lub zbiornikach wodnych o wartości brutto minimum:

 • część  1.  i  3.  zamówienia:     50 000,00 zł – dla każdej z części,
 • część  2.  i  6.  zamówienia:     75 000,00 zł – dla każdej z części,
 • część  4.  i  7.  zamówienia:     15 000,00 zł – dla każdej z części,
 • część  5.  i  8.  zamówienia:   150 000,00 zł – dla każdej z części.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Uwaga! Nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 10 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 10 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

 •  procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. +48 532 032 207,

przedmiotu zamówienia są:

 • Wiesław Steć, Zarząd Zlewni w Zamościu tel. +48 532 032 338,
 • Tomasz Wadyniuk – Kierownik Nadzoru Wodnego Parczew, tel. +48  532 032 318.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry