Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rozbiórka tam bobrowych na wodach Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej – 5 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.15.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  05.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  04.05.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.05.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, całoroczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry na rzekach i kanałach na obszarze działania Nadzorów Wodnych podległych Zarządowi Zlewni w Białej Podlaskiej. Zakres robót do wykonania dla wszystkich 5 części będzie obejmował: rozbiórkę tam wykonanych w korytach rzek i kanałów ze złożeniem wydobytego materiału poza korytem przy górnej krawędzi skarp wraz z oczyszczeniem koryta i odmuleniem dna cieku lub kanału na odcinku długości 30 m w obrębie tamy, ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy o ciężarze do 25 kg na odległość do  20 m w jednym poziomie, wywożenie pociętych dłużyc, karpiny, gałęzi, wydobytej roślinności oraz innych zanieczyszczeń, załadunek wydobytego materiału na przyczepę, transport na odległość do 2 km, utylizację odpadów komunalnych pozyskanych w trakcie rozbiórki tam, transport wraz z  Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie części 3 zamówienia:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

7.2.1      wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną  pracę/usługę ekspertyzy przyrodniczej, polegającej w szczególności na inwentaryzacji lub monitoringu siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zamówienia.

 7.2.2 Wykonawca składający ofertę winien dysponować n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

              - 1 (jedną) osobą zdolną do wykonywania nadzoru przyrodniczego przy realizacji czynności niszczenia, usuwania i uszkadzania tam bobra europejskiego (Castor fiber), która posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu teriologii, posiada wyższe wykształcenie z zakresu ochrony środowiska, nauk biologicznych.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ.

  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.
    

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry