Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Płocku w podziale na części”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Włocławku

Zarząd Zlewni we Włocławku

Okrzei 74A
87-800 Włocławek
tel.anna.muszalska@wody.gov.pl
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.25.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  11.04.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  17.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.05.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Płocku, polegająca na wykonaniu prac utrzymaniowych na skarpach,  poboczach i w dni rzek i cieków, mająca na celu przywrócenie drożności i przepustowości koryt rzek i cieków. W zakres prac wchodzą m.in.:

- koszenie skarp lub/i poboczy

- wykaszanie dna

- hakowanie

- odmulanie dna

- usuwanie zakrzaczeń

- usuwanie powalonych drzew

- rozbiórkę przetamowań naturalnych

- rozbiórkę przetamowań bobrowych

- zabudowa wyrw w skarpach  lub ich umocnienie

- naprawy przepustów,

- nadzór przyrodniczy.

Zakres oraz skala prac utrzymaniowych dla poszczególnych części nie jest taka sama i zostały określone indywidualnie dla poszczególnych części oraz szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w Projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 6 do SWZ).

Nie wszystkie asortymenty, wymienione powyżej, wchodzą w zakres każdej części zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujący warunek udziału w postępowaniu:

1.1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem - w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie – 1 usługi (kontraktu, umowy), polegającej na wykonaniu prac utrzymaniowych na rzekach/cieków (rzekach lub/i ciekach naturalnych lub kanałach wodnych lub rowach wodnych) lub/i rowach przydrożnych lub/i wałach przeciwpowodziowych, lub/i zaporach bocznych lub/i zbiornikach wodnych.

Wymagana minimalna wartość brutto zrealizowanej usługi (kontraktu, umowy):

- dla części 1 o wartości min. 200 000 zł brutto

- dla części 2, 4, 11 o wartości min. 70 000 zł brutto,

- dla części 3, 10 o wartości min. 50 000 zł brutto,

- dla części 5,6,7,8,9 o wartości min. 50 000 zł brutto,

 Zamawiający wymaga aby w/w usługa (kontrakt, umowy) obejmowała w swoim zakresie co najmniej 2 rodzaje prac z wymienionych poniżej:

- koszenie poboczy lub/i

- koszenie skarp lub/i

- wykaszanie dna lub/i

- hakowanie lub/i

- odmulanie dna lub/i

- usuwanie zakrzaczeń lub/i

- usuwanie powalonych drzew lub/i

- rozbiórkę przetamowań naturalnych lub/i

- rozbiórkę przetamowań bobrowych lub/i

- zabudowa wyrw w skarpach  lub ich umocnienie.

1.2. Przy składaniu oferty na kilka części, warunek udziału będzie spełniony, gdy wykonawca wykaże się wykonaniem 1 usługi (kontraktu, umowy) opisanej w pkt 7.4.1 SWZ tj. 1.1 powyżej, dla której wymagana jest większa wartość usługi (kontraktu, umowy).

1.3. Zamawiający wymaga, aby powyższy warunek (dla każdej części postępowania)  był spełniony w całości – w ramach jednej umowy - przez jeden podmiot (wykonawcę lub podmiot oddający do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby zamówienia).

2.Na potwierdzenie spełniania warunku, określonego w pkt 7.4 SWZ tj. w pkt 1 powyżej, wykonawca – oprócz oświadczenia (formularza JEDZ), określonego w pkt 10.2.3 SWZ i w pkt 10.2.4 SWZ (jeśli dotyczy) – będzie zobowiązany złożyć wykaz usług oraz dowody, określające czy usługi zawarte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie (patrz pkt 10.4 SWZ). Wypełniając formularz JEDZ, w zakresie Część IV: Kryteria kwalifikacji, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji L (alfa) w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi - do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji, roboty budowlane lub usługi będą wykonywane przez te podmioty

4.W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu czynności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień w zakresie faktycznie i konkretnie zrealizowanego zakresu czynności oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków, czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

5.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
W takim przypadku Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (pkt 10.2.3 SWZ).

Informacje dodatkowe

  1. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
    i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, REGON 368302575, NIP 5272825616;
 2. kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem
  e-mail: iod@wody.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania WA.ROZ.2710.25.2023/ZZWŁ, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia,
  a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia
  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
 1. nie przysługuje Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.05.2023 15:48:00
 • Anna Muszalska

 • Zamieszczono w formie załączników informację o zmianie treści SWZ i zmianę ogłoszenia.
 • 05.05.2023 15:48:41
 • Anna Muszalska

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą
 • 17.05.2023 10:31:36
 • Anna Muszalska

 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, działając na podstawie art. 222 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w wysokości 1.181.000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) w tym:
  1) Część 1 Utrzymanie Kanału Dobrzykowskiego – 300.000,00 zł
  2) Część 2 Utrzymanie Kanału Brzozów – 75.000,00 zł
  3) Część 3 Utrzymanie Mołtawy – 60.000,00 zł
  4) Część 4 Utrzymanie Kanału Dzierżanów – 50.000,00 zł
  5) Część 5 Utrzymanie Słupianki i Rosicy – 95.000,00 zł
  6) Część 6 Utrzymanie cieków Rów B, Rów A-4 i rzeki Ryksy – 118.500,00 zł
  7) Część 7 Utrzymanie Kanału Suchodolskiego I ,II i Kanału Kozikowskiego – 120.000,00 zł
  8) Część 8 Utrzymanie Kanału Arciechowskiego i Kanału Januszewskiego – 92.000,00 zł
  9) Część 9 Utrzymanie Jeżówki, Kanału Giżyckiego i Kanału Brzozówka – 120.000,00 zł
  10) Część 10 Utrzymanie Kanału Słubickiego i Rowu Suchodolskiego – 60.500,00 zł
  11) Część 11 Utrzymanie Doprowadzalnika Białobrzegi, Rowów Doliny Ośnickiej i Rowów Doliny Białobrzegi. – 90.000,00 zł
 • 17.05.2023 17:12:36
 • Anna Muszalska

 • Zamieszczono informację z otwarcia ofert o której mowa w art. 222 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • 10.07.2023 13:44:09
 • Anna Muszalska

 • Zamieszczono w formie załącznika informację o wyborze najkorzystniejszych ofert w poszczególnych częściach.
 • 10.07.2023 13:47:28
 • Anna Muszalska

 • Zamieszczono w formie załącznika informację o unieważnieniu cz. 3, 6 i 11.
 • 23.11.2023 17:56:34
 • Anna Muszalska

 • informacja o zakończeniu postępowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry