Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość, NW Krasnystaw – 4 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.17.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  07.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  08.05.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  08.05.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość, NW Krasnystaw. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części, każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części  zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załączniki nr 8.1-8.4) oraz w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 9), stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunku udziału w postepowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunku udziału w postepowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za usługę                      o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace konserwacyjne na rzekach, doprowadzalnikach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych lub zbiornikach wodnych  wykonanych w ramach jednego kontraktu (nie można łączyć zamówienia o mniejszej wartości) ,co najmniej o wartości brutto :

 • Części 1 –  75 000,00 zł,

 • Części 2 –  150 000,00 zł,

 • Części 3 –  100 000,00 zł

 • Części 4 -   3 000,00 zł

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
   w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

  1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie dla poszczególnych części:

Część 1 –   4000,00 zł,

Część 2 –   9000,00 zł,

Część 3 –   6000,00 zł,

Część 4 –   Zamawiający odstępuje od ustalenia wadium,

8.2       Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

8.2.1    pieniądzu;

8.2.2    gwarancjach bankowych;

8.2.3    gwarancjach ubezpieczeniowych;

8.2.4    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

8.3 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych

w pkt 8.2.2 - 8.2.4 SWZ musi być załączony do oferty w formie oryginału,

tj. dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę dokumentu. Zamawiający nie dopuszcza złożenia tego dokumentu                      w jakiejkolwiek innej formie, np. pisemnej albo elektronicznej kopii opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem takich dokumentów musi być Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.

8.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę należy wpłacić przelewem na   

      rachunek  bankowy Zamawiającego w :

                                                       Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

                                                   Nr rachunku: 32 1130 1017 0020 1510 6790 0011

      Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium  w sprawie  LU.ROZ.2710.17.2023.

8.5 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

8.6 Dowód wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca załączyć do oferty.

8.7 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.            

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry