Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48 58 326 18 54
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.11.2023.ZP.AS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.04.2023 16:00
 • Termin składania ofert
  27.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  27.04.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na zabudowie  uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia – Załączniki Nr 1.1 -1.6 do SWZ

- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie dotyczy 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie z SWZ

Warunki realizacji umowy

Umowa, odrębnie dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik Nr 7 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiących Załącznik Nr 7 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza Oferty. Postanowienia ustalone w Projektowanych postanowieniach umowy, nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę Projektowanych postanowień umowy, stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Projektowanych postanowień umowy.

Informacje dodatkowe

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej „ustawą Pzp” – oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy – zwanego dalej „rozporządzeniem MR” – w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp).

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

RENOMEL Marek Werner

Długa 20
82-335 Jegłownik

Firma Handlowo - Usługowa "WIKTORIA'' Kozłowski Dariusz

Mickiewicza 20
14-400 Pasłęk

Drew-Kos Dariusz Różycki

Chojnicka 57a
89-500 Tuchola

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry