Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Remont drewnianych elementów przepławki jazu na rzece Sanna w km 31+489 w m. Zaklików w m. Zaklików gm. Zaklików pow. Stalowa Wola”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.15 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2711.6.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.04.2023 09:00
 • Termin złożenia oferty
  19.04.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

- Demontaż połowizn ze ścianki  drewnianej przy przepławce obok jazu na rz. Sanna w Zaklikowie z wywiezieniem . Miejsce  składowania w gestii wykonawcy

- Przycięcie mechaniczne piłą spalinową spróchniałej części  drewnianej przepławki około 30 cm licząc od góry na długości 37,5 m  z utylizacją spróchniałego drewna

- Zakup połowizn szer. 18-25 cm wraz z zamontowaniem na ściance drewnianej części przepławki ( dwie strony) plus daszek nad ścianką, długość połowizn 112,5 m tj. około 5,5 m3 drewna

- Zakup wkrętów ciesielskich  długości 30 cm, mocujących połowizny do ścianki drewnianej przepławki odległości co 0,5 m ( 56 szt.*2) + daszek 56 szt. wraz z zamontowaniem 

- Badanie haków (raz w roku) oraz kontrola stanu użytkowanych przez Zamawiającego zawiesi (łańcuchów) w ramach przeglądu zostanie udokumentowane odpowiednim protokołem potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1  zamówienia polegającego na remoncie lub budowie lub przebudowie urządzeń wodnych w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników wodnych, lub polegającego na robotach związanych z umocnieniem skarp cieków lub potoków.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika 8 do Formularza oferty.

 1.   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodne w treści z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
 2. *Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodne w treści z załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
  z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

*jeżeli dotyczy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry