Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na lewym wale rzeki Trześniówka w km 7+628 - 13+132 na długości 5,504 km oraz prawym wale w km 7+678 - 12+942 na długości 5,264 km na terenie gminy Tarnobrzeg i Grębów

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Jagiellońska 17
37-464 Stalowa Wola
tel.15 842 89 82
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2711.7.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.04.2023 10:00
 • Termin złożenia oferty
  19.04.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Wysiew nawozów mineralnych skarpy o nachyleniu  1:2 -  mechaniczne ciągnik + rozsiewacz z wyrzutem bocznym. Wysiew nawozów wykonać pod nadzorem komisji NW Tarnobrzeg- dowóz nawozów wieloskładnikowych NPK N-12%,P-12%,K-17 % w ilości 2,782 tony  wraz z jego  rozsypaniem na przedmiotowych odcinkach wału tj w dawce 200 kg/ha. na lewym wale rzeki Trześniówka w km 7+628 - 8+860, 11+250 - 13+132 -  na długości 3,114  km oraz prawym wale w km 7+678 - 9+140, 10+130 - 11+600 na długości 2,932 km na terenie gminy Tarnobrzeg i Grębów licząc 23 m2/mb

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub wałów lub urządzeń wodnych lub polegających na wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.
 2.   Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodne w treści z załącznikiem nr 6 do zapytania ofertowego, aktualne na dzień składania ofert, celem potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
 3. *Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodne w treści z załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego, aktualne na dzień składania ofert, dotyczące innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca, celem wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
  z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

*jeżeli dotyczy

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry