Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawy materiałów biurowych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Al. Adama Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
tel.+48523391150
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BD.ROZ.2710.6.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  12.04.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  16.05.2023 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.05.2023 11:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 umowy (zamówienia) obejmujące realizację dostaw artykułów biurowych o łącznej wartości co najmniej 70.000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł 00/100).

Branże CPV

 • 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.05.2023 11:57:56
 • Waldemar Baczyński

 • Zamieszczono odpowiedź na pytanie do swz.
 • 16.05.2023 15:39:15
 • Tomasz Skowroński

 • Zamieszczono informację z otwarcia ofert.
 • 23.06.2023 14:02:40
 • Tomasz Skowroński

 • Zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • 12.07.2023 11:37:41
 • Tomasz Skowroński

 • Zamieszczono ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Alpha Dan Janusz Chilewski spółka jawna

Karola Szajnochy 3
85-738 Bydgoszcz

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry