Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaprojektuj i wybuduj – Remont Wału Gubin-Sękowice etap II

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.+48 75 64 08 152
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2710.22.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.04.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  09.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  09.05.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik Nr  8  do SWZ (zip)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

 •     Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie  lub remoncie wałów przeciwpowodziowych lub urządzeń hydrotechnicznych takich jak zapory czołowe, zabory boczne  lub jazy  oraz wykonał w tym okresie   co najmniej dwa  projekty na budowę, przebudowę   lub remont urządzeń hydrotechnicznych, takich jak: wały przeciwpowodziowe, zapory czołowe, zapory boczne lub jazy.
 •    Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada lub dysponuje łącznie następującymi osobami:

a)  przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  hydrotechnicznej wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz.u. 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia  budowlane w tej specjalności.

b) przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane, do projektowania  bez ograniczeń w specjalności  hydrotechnicznej wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane Dz.u. 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784. lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia  budowlane w tej specjalności.

Warunki realizacji umowy

Treść Projektu umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FRANSŁAW Przemysław Kalemba

Zdrój 6
62-065 Grodzisk Wielkopolski

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry