Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poawaryjna naprawa H-3 w EW Topola

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.713378868
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2710.30.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.04.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  26.04.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.04.2023 09:15

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia będzie poawaryjna naprawa hydrozespołu nr 3 w EW Topola poprzez:
   1. wymianę klatki wirnika generatora
   2. naprawę łopat wirnika turbiny.
   3. Zamawiający wymaga gwarancji dotyczącej przedmiotu zamówienia, wynoszącej 24 miesiące.
   4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SWZ.
   5. Zamawiający przewiduje możliwości przeprowadzenia przez zainteresowanych Wykonawców wizji lokalnej w obrębie przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej każdy z Wykonawców powinien ustalić indywidualnie z Panem Wiktorem Filipem tel. kontaktowy: 603 804 210. Obiekt dostępny dla Wykonawców od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Wizja lokalna może odbyć się wyłącznie przed przewidzianym terminem składania ofert.
  2. Zamawiający nie dokonuje podziału na części z następujących powodów: Realizacja zadania możliwa do wykonania w sposób jednolity z uwagi na powiązanie (uzależnienie) zakresu prac. Kolejne kroki realizacyjne uwarunkowane są przyjętą technologią prac oraz doboru zastosowanej technologii. Eliminuje także zagrożenie powodowane niedotrzymaniem zobowiązania z tytułu odpowiedzialności kontraktowej.
  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
  4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej szczegółowo opisane w art. 115 ust. 1 ustawy Pzp:

 1.  pkt 3) – posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

[Zamawiający wymaga posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).]

 1. pkt 4) – posiadają określoną zdolność kredytową lub środki finansowe

[Zamawiający wymaga przedstawienia dowodów wskazujących na posiadanie zdolności finansowej (informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową) w wysokości nie niższej niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).]

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1.  

Warunki dotyczące zdolności technicznych lub zawodowych szczegółowo opisane w art. 116 ust.1 ustawy Pzp:

1. w odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych, oraz systemów lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia.

[Zamawiający wymaga posiadania doświadczenia obejmującego wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy to w tym okresie minimum jednej, modernizacji/remontu kompleksowego (co najmniej w branżach mechanicznej, elektrycznej) pojedynczego hydrozespołu typu monoblokowego zatapialnego elektrowni wodnych o mocy minimum 04 MW każdy (mierzonego na zaciskach generatora) wraz z nadzorem nad montażem i uruchomieniem zmodernizowanego/wyremontowanego hydrozespołu elektrowni tzn. jako samodzielny wykonawca, główny/generalny wykonawca lub inwestor zastępczy takiej modernizacji/remontu  wraz z załączeniem dla każdej elektrowni  wskazanej w wykazie, dokumentu potwierdzającego, że modernizacja/remont został wykonany należycie.]

[Zamawiający wymaga dysponowania do realizacji niniejszego zamówienia, co najmniej następującymi osobami:

   • 1 inżynierem lub 1 technikiem w specjalności mechanicznej lub elektrycznej z doświadczeniem pracy (minimum 1 roku) w nadzorze i koordynacji prac modernizacji/remontów, elektrowni wodnych wyposażonych w hydrozespoły monoblokowe zatapialne o mocy nie mniejszej niż 0,5 MW oraz posiadający uprawnienia/świadectwa kwalifikacyjne D (dozoru) oraz E (eksploatacji) w zakresie co najmniej obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1kV, zespołów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej.
   • 1 pracownikiem posiadającym uprawnienia UDT do obsługi wciągników.

Warunki realizacji umowy

  1. Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik Nr 10 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiących Załącznik Nr 10 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza ofertowego. Projektowane postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 4 i 8 projektowanych postanowień umowy.

Informacje dodatkowe

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcę, na podstawie:

 1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
 2. następujących okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp:
  1. pkt 7) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady
   1.  
  2. przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), w brzmieniu:

            1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo  zamówień publicznych wyklucza się:

1)    wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;

2)    wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy;

3)    wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przedmiotowej ustawy.

Branże CPV

 • 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 • 45315200-0 - Roboty w zakresie turbin
 • 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
 • 45315500-3 - Instalacje średniego napięcia
 • 45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
 • 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

CENTRUM TECHNOLOGII PROEKOLOGICZNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ziębicka 84
50-507 Wrocław

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry