Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z kompleksowym utrzymaniem rzek cieków i kanałów na terenie RZGW w Lublinie, ZZ Zamość, NW Ryki - 2 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.18.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  18.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  15.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.05.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

Termin realizacji zamówienia.

    1-2 część zamówienia:

 • rozpoczęcie: 16.08.2023 r.
 • zakończenie: 90 dni kalendarzowych od daty 16.08.2023 r.

Zakres robót:

1 części zamówienia: Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Bylina w km 0+000 -2+300; 3+150-13+350; obejmuje głównie:

 • wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki wraz z wygrabieniem,
 • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku z zastosowaniem koparki z osprzętem do mechanicznego hakowania,
 • mechaniczne odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem urobku pochodzącego z odmulenia,
 • wycinką krzaków wraz z rozdrobnieniem materiału pochodzącego w wycinki poprzez zrąbkowanie z zastosowaniem rębaka i rozścieleniem zrąbków w miejscu ich pozyskania celem naturalnego biologicznego rozkładu.

2 część zamówienia: Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Rabik I w km 0+000- 18+040 obejmuje głównie:

 • wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki wraz z wygrabieniem,
 • mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku z zastosowaniem koparki z osprzętem do mechanicznego hakowania,
 • mechaniczne odmulenie dna cieku wraz z rozplantowaniem urobku pochodzącego z odmulenia,
 • wycinką krzaków wraz z rozdrobnieniem materiału pochodzącego w wycinki poprzez zrąbkowanie  z zastosowaniem rębaka i rozścieleniem zrąbków w miejscu ich pozyskania celem naturalnego biologicznego rozkładu,
 • zabudowę wyrwy w skarpie rzeki.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w ciągu  ostatnich trzech lat – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – co najmniej jedną usługę związaną z wykonywaniem prac utrzymaniowych na rzekach, doprowadzalnikach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych lub zbiornikach wodnych o wartości brutto minimum:

 • dla części 1. zamówienia:     60 000,00 zł,
 • dla części 2. zamówienia:   120 000,00 zł,

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie (referencje, protokoły końcowego odbioru robót).

Uwaga! Nie można łączyć kilku zadań o mniejszej wartości.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 10 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 10 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

 procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. +48 532 032 207,

przedmiotu zamówienia są:

 • Wiesław Steć, Zarząd Zlewni w Zamościu, tel. +48 532 032 338,
 • Karol Falkiewicz – Kierownik Nadzoru Wodnego Ryki,  tel. +48 532 032 321.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu, jak niżej:

Część 1 zamówienia:

2 500,00 zł

dwa tysiące pięćset złotych 00/100

Część 2 zamówienia:

5 500,00 zł

pięć tysięcy pięćset złotych 00/100

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry