Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 85 37 407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.21.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  19.04.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  16.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.05.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Roboty utrzymaniowe na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I”, w podziale na 18 części:

Część 1: Roboty utrzymaniowe na rzece Łada w km 4+700 - 15+500 m. Biłgoraj, Gromada gm. Biłgoraj

Część 2: Roboty utrzymaniowe na obiektach hydrotechnicznych na terenie NW Biłgoraj

Cześć 3: Roboty utrzymaniowe na rzece Biała w km 5+045 ÷ 5+545 oraz 13+550 ÷ 29+072 w m. Łążek Ordynacki, Pikule, Ruda, Janów Lubelski, Biała I, Biała II, Kawęczyn, Rataj Ordynacki, Wólka Ratajska, Godziszów III, Godziszów II, Godziszów I, gm. Janów Lubelski, Godziszów”

Część 4: Roboty utrzymaniowe na rzekach Branew, Rakowa A i Rakowa w ramach zadań: "Roboty utrzymaniowe na rzece Branew w km 9+800 ÷ 27+300 w m. Flisy, Krzemień Drugi, Krzemień Pierwszy", "Branew gm. Dzwola, Roboty utrzymaniowe na rzece Rakowa A w km 3+550 ÷ 9+600 w m. Zdzisławice, Kocudza III, Frampol, gm. Dzwola, Frampol" i "Roboty utrzymaniowe na rzece Rakowa w km 11+700 ÷ 18+600 w m. Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza II, Dzwola, gm. Dzwola"

Część 5: Roboty utrzymaniowe na rzece Gilówka w km 0+000 ÷ 21+350 w m. Szwedy, Studzieniec, Kutyły, Jarocin, Majdan Golczański, Mostki, Deputaty, gm. Pysznica, Jarocin

Część 6: Roboty utrzymaniowe na rzekach Strumień i Szyperki w ramach zadań: "Roboty utrzymaniowe na rzece Strumień w km 0+000 ÷ 7+464 w m. Jarocin, Majdan Golczański, gm. Jarocin" i "Roboty utrzymaniowe na rzece Szyperki w km 0+000 ÷ 5+910 w m. Jarocin, Szyperki, gm. Jarocin"

Część 7: Roboty utrzymaniowe na potoku Przyrwa Nil i Górnianka w ramach zadań: "Roboty utrzymaniowe na potoku Przyrwa Nil w km 20+020 - 26+913 tj. 6893 mb w m. Zarębki, Kolbuszowa gm. Kolbuszowa" i "Roboty utrzymaniowe na potoku Górnianka w km 0+000 - 1+494, 2+087 - 3+857 i 4+369 - 6+967 tj. 5 862 mb w m. Kolbuszowa, Kupno gm. Kolbuszowa"

Część 8: Roboty utrzymaniowe na potoku Świerczówka w km 0+000 - 1+189 i 1+474 - 12+795 w m. Zarębki, Świerczów, Nowa Wieś gm. Kolbuszowa, m. Siedlanka, Niwiska, Hucina, Kosowy gm. Niwiska

Część 9: Roboty utrzymaniowe na potoku Trześniówka Kolbuszowska w km 0+000 - 3+321, 4+055 - 6+071 tj. 5337 mb w m. Siedlanka, Trześń, Hucisko gm. Niwiska

Część 10: Roboty utrzymaniowe na rzece Złota Rzeka w km 14+905 - 24+900 w m. Brzyska Wola, Luchów Dolny, Szegdy

Część 11: Roboty utrzymaniowe na potoku Przyrwa i Jagoda w ramach zadań: "Roboty utrzymaniowe na potoku Przyrwa w km 0+000 - 9+581 w m. Dębno, Chałupki Dębniańskie" i "Roboty utrzymaniowe na potoku Jagoda w km 0+000 – 4+150, 4+369- 4+863; 5+050-5+660, 6+000-6+200 w m. Leżajsk, Stare Miasto

Część 12: Roboty utrzymaniowe na potoku Okolisko w km 0+000-4+170, 4+320-8+244 m. Jeżowe

Część 13: Roboty utrzymaniowe na rzekach Pyszanka i Podkorzeniec w ramach zadań: "Roboty utrzymaniowe na rzece Pyszanka w km 0+000-12+292 w m. Pysznica gm. Pysznica" i " Roboty utrzymaniowe na cieku Podkorzeniec w km 0+000-5+545 w m. Pysznica gm. Pysznica”

Część 14: Roboty utrzymaniowe na rzekach Sanna, Karasiówka i Tuczyn w ramach zadań: "Roboty utrzymaniowe na rzece Sanna w km 0+000-8+300 i 49+050-57+750 w gm. Modliborzyce", „Roboty utrzymaniowe na rzece Karasiówka w km 0+000- 2+000 i 19+068-37+271 na terenie gm. Zaklików i Trzydnik Duży" i „Roboty utrzymaniowe na rzece Tuczyn w km 0+000-0+900, 9+750-11+600 i 17+380-23+564 na terenie gm. Annopol, Gościeradów i Trzydnik Duży”

Część 15: Roboty utrzymaniowe na rzekach Chodźca i Jodłówka w ramach zadań: "Roboty utrzymaniowe na rzece Chodźca w km 0+000-10+549 w m. Zarzecze, Huta Deręgowska gm. Nisko i Ulanów" i „Roboty utrzymaniowe na rzece Jodłówka w km 0+000-2+565 w m. Żabno gm. Radomyśl nad Sanem”

Część 16: Roboty utrzymaniowe na rzekach Barcówka i Stróżanka w ramach zadań: "Roboty utrzymaniowe na rzece Barcówka w km 0+000-22+258 w m. Nisko i Nowosielec, gm. Nisko" i "Roboty utrzymaniowe na rzece Stróżanka w km 0+000- 15+788 w gm. Nisko i Rudnik Nad Sanem"

Część 17: Roboty utrzymaniowe na potokach Jaślańsko-Chorzelowski i Złoty Potok w ramach zadań: "Roboty utrzymaniowe na potoku Jaślańsko-Chorzelowski w km 0+000 - 8+539 w m. Jaślany, Tuszów Narodowy, Malinie, gm. Tuszów Narodowy, m. Chorzelów, gm. Mielec" i "Roboty utrzymaniowe na potoku - Złoty Potok w km 0+000- 6+863 w m. Wojków, Padew N., gm. Padew Narodowa"

Część 18: Roboty utrzymaniowe na potoku Dęba i rzece Żupawka-Dąbrówka w ramach zadania: "Roboty utrzymaniowe na potoku Dęba w km 0+000-2+280, 2+880- 8+510, 8+985 - 11+600- tj. 10525 w m. Alfredówka, Tarnowska Wola, Dęba, Nowa Dęba gm. Nowa Dęba" i "Roboty utrzymaniowe na rzece Źupawka-Dąbrówka w km 0+000- 6+140 gm. Grębów, Nowa Dęba, pow. Tarnobrzeski"

Ponadto Zamawiający informuje, iż: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ – Dokumentacja techniczna

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia precyzuje Załącznik nr 1 do formularza oferty – „Kosztorys ofertowy”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

​​​​​​Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach opisanych w pkt 7.3 SWZ

Dla części 1-5 oraz 12-15:
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych lub polegających na wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 8 i 9 do Formularza oferty.

Dla części 6-11 oraz 16-18:
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.
Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika Nr 8 i 9 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ – Wzory umów 

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2. Stosownie do art. 257 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

3. Zamawiający dla wszystkich części zamówienia, przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres zamówienia podobnego został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 3 do SWZ.

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcę na podstawie:
- art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
- art. 5k Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.07.2014 r. s. 1), w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia (UE) nr 833/2012 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 111 z 08.04.2022 r. s. 1),
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry