Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z usuwaniem zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka i oczyszczeniem cieków, rzek i kanałów na terenie RZGW w Lublinie, ZZ w Zamościu

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.81 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.19.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.04.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  25.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.04.2023 10:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest ręczne lub mechaniczne usuwanie zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, powodujących przytamowania i utrudniających swobodny spływ wód w korytach rzek, kanałów i doprowadzalników, zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu.

W przypadkach, gdy powstały zator usytuowany jest w miejscu trudno dostępnym dla sprzętu mechanicznego i nie jest możliwe zastosowanie środków transportowych rozbiórka zatoru wykonana zostanie ręcznie wraz z przecinaniem powalonych drzew, ułożeniem materiału poza korytem rzeki, doprowadzalnika lub kanału przy górnej krawędzi skarpy, oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna warstwą grubości do 20 cm na odcinku 30 m  w obrębie zatoru. 

  W innych sytuacjach miejsce, w którym dokonano rozbiórki zatoru należy uporządkować i oczyścić z pozyskanego materiału poprzez wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi, nagromadzonej roślinność oraz innych zanieczyszczeń, w tym odpadów komunalnych, tj.: załadunek wydobytego materiału na przyczepę oraz wywóz pozyskanego materiału, urobku lub odpadów.

Drewno dobrej jakości (użytkowe) pozyskane z rozbiórki zatoru Wykonawca przetransportuje w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozotałe odpady pozyskane z rozbiórki zatoru Wykonawca w zakresie własnym zagospodaruje zgodnie z ustawą o odpadach komunalnych.

Szacunkowy zakres rzeczowy: ilość zatorów planowanych do usunięcia z terenu objętego działalnością Zarządu Zlewni Zamość został określony w przedmiarze robót.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa  zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 6 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 11 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami w zakresie:

 • procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. (81) 531 03 18,
 • przedmiotu zamówienia jest Wiesław Steć: tel. (84) 677 59 70.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry