Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Prace utrzymaniowe na cieku Ornontowickim w km 0+000 - 2+700 wraz z remontem 2 szt. zastawek w celu zwiększenia zdolności retencyjnej koryta w m. Przyszowice, Chudów Gierałtowice gm. Gierałtowice”.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.32 2316431 wew. 16
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.25.2023.EWK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.04.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  04.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.05.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty na zadaniu pn.: „Prace utrzymaniowe na cieku Ornontowickim w km 0+000 - 2+700 wraz z remontem 2 szt. zastawek w celu zwiększenia zdolności retencyjnej koryta w m. Przyszowice, Chudów Gierałtowice gm. Gierałtowice”.

Powyższe zadanie polegać będzie na wykonaniu prac utrzymaniowych koryta cieku w celu zapewnienia stabilności i drożności koryta oraz swobodnego spływu wód oraz na remoncie dwóch zastawek w celu zapewnienia dobrego stanu technicznego obiektów umożliwiającego dalsze prawidłowe funkcjonowanie zastawek.

 Zakres prac obejmujących realizację zadania:

Roboty będą polegały m. innymi na:

 • ręcznym wykoszeniu porostów gęstych, twardych ze skarp cieku wraz z wygrabieniem;
 • hakowaniu roślin korzeniących się w dnie;
 • ręcznym ścinaniu zakrzaczeń wraz z oczyszczeniem terenu po wycince z wywiezieniem;
 • udrożnieniu koryta cieku na odcinku 500 m;
 • wywozie wydobytego urobku na odl. 3,0 km;
 • remoncie dwóch zastawek zlokalizowanych w km 1+308 i 2+301 cieku Ornontowickiego poprzez:
 • uzupełnienie ubytków betonu w betonowych schodach zlokalizowanych przy zastawkach,
 • konserwacji elementów stalowych zastawek,
 • uzupełnieniu ubytków w umocnieniu skarp w obrębie zastawek

Zakres prac należy wykonać z należytą starannością zgodnie z przedmiarem robót, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną.

Rozliczenie prac nastąpi po przez faktycznie wykonany zakres jaki został określony w przedmiarze robót oraz niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

Prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym przy uwzględnieniu wytycznych zawartych w piśmie RDOŚ z dnia 28.03.2023 r. stanowiącym załącznik do niniejszego OPZ-u. Koszty wynikające z tego tytułu Wykonawca winien wliczyć w cenę oferty w kosztach ogólnych. Dokumentację z pełnienia nadzoru przyrodniczego, Wykonawca przekaże Zleceniodawcy w dniu odbioru robót.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt uzyskać stosowne zezwolenia na transport po przyległych drogach, komunikacji między brzegami po istniejących mostach, przepustach na czas realizacji robót. Transport należy dostosować do nośności i klasy dróg. Wszelkie koszty związane z transportem sprzętu na teren budowy ponosi Wykonawca. Obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie na bieżąco i na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń oraz uszkodzeń spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa drogowego, Wykonawca uzyska zezwolenie właściciela drogi na zajęcia pasa drogowego i pokryje koszty z tym związane.

Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy, ww. infrastrukturę oraz sąsiednie nieruchomości, o ile korzystał z nich w trakcie realizacji robót. Prace te należy wykonać w zakresie umożliwiającym ich właścicielom oraz użytkownikom korzystanie z nich na dotychczasowych zasadach.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia z podaniem lokalizacji określają:

 

 1. Załącznik nr 1 do SWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia
 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  z Zakresu Utrzymania Wód oraz Remontu i Konserwacji Urządzeń Wodnych.
 3. Załącznik nr 11 do SWZ_Przedmiar Robót
 4. Załącznik nr 10 do SWZ_Mapa poglądowa

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 6 do SWZ_Wzór Umowy.

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Określenie warunku:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie zrealizował co najmniej:

- jedną robotę polegającą na wykonaniu konserwacji prac lub robót utrzymaniowych rzeki, cieku, rowu lub kanału o wartości minimum 80 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

Zadanie musi być zakończone i potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

Jako wykonanie robót należy rozumieć wykonanie i zakończenie robót potwierdzone świadectwem przejęcia lub protokołem odbioru końcowego robót.

Uwaga: Wykonawca wskaże wykonane roboty wraz z podaniem ich zakresu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały one wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej wykazuje jeden z nich.

Warunki realizacji umowy

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienia na zasadach i warunkach opisanych w Załączniku nr 6 do SWZ_Wzór Umowy.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.05.2023 08:21:12
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Zmiana terminu związania ofertą
 • 25.07.2023 09:32:39
 • Elżbieta Witkowska-Kwitek

 • Podpisanie umowy

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

P.H.U ULFIK Marcin Ulfik

Główna 10b
42-772 Łagiewniki Wielkie

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry