Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie ocen stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 13446-33-11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.16.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  26.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  26.05.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie ocen stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle w podziale na 5 części:

Część 1: Opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego hydrotechnicznych budowli piętrzących na terenie działalności Nadzoru Wodnego Mielec dla: Jaz wraz z przepławką na cieku Tuszymka Duża w km 20+095 m. Kamionka Jaz na cieku Tuszymka Duża w km 24+712 m. Cierpisz,

Część 2: Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego  stopnia wodnego na potoku Sękówka w km 0+130  w m. Gorlice wraz z oceną techniczną możliwości rozbiórki górnej części stopnia,

Część 3: Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego obwałowania potoku Libuszanka,

Część 4: Opracowanie pięcioletnich ocen stanu technicznego obwałowania potoku Młynówka, wału opaskowego wokół oczyszczalni ścieków w m. Przysieki oraz obwałowania rzeki Ropa i rzeki Wisłoka:

Zad. 1 Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego obwałowania potoku Młynówka, wału opaskowego wokół oczyszczalni ścieków w m. Przysieki oraz obwałowania rzeki Ropa,

Zad. 2 Opracowanie pięcioletniej oceny stanu technicznego obwałowania  rzeki Wisłoki w m. Osiek Jasielski,

Część 5: Wykonanie ekspertyzy dot. Likwidacji mchu na skarpie odpowietrznej - ZW Klimkówk

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dla  wszystkich części zamówienia dotyczące zdolności  technicznej  lub  zawodowej.  Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:
 2.  
 3. Wykonanie  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na: wykonaniu ekspertyzy lub opracowaniu pięcioletnich ocen stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych- w przypadku cz. 1 -4,- wykonaniu opracowań w zakresie prac związanych z gleboznawstwem lub rolnictwem- w przypadku cz. 5.

W przypadku części 1 – 4 iż  dysponuje  lub  przy  realizacji  zamówienia będzie dysponował  osobą,  którą  skieruje  do  realizacji  usługi   będącej  przedmiotem niniejszego   postępowania,  posiadającą   kwalifikacje   zawodowe,  uprawnienia, doświadczenie i  wykształcenie  niezbędne  do realizacji zamówienia, tj.:

— min. 1 osobę  posiadającą:  uprawnienia   bez   ograniczeń   do   projektowania  obiektu budowlanego i  kierowania  robotami  budowlanymi  w specjalności inżynieryjnej  hydrotechnicznej  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane, które zostały   wydane    na   podstawie   wcześniej   obowiązujących    przepisów  albo uprawnienia    bez    ograniczeń    do    projektowania   obiektu    budowlanego  w specjalności    inżynieryjnej   hydrotechnicznej    lub   odpowiadające     im   ważne uprawnienia   budowlane,   które   zostały     wydane     na     podstawie   wcześniej obowiązujących  przepisów,

 —  min.  1 osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania  samodzielnych  funkcji  w   dziedzinie   geodezji  i   kartografii w zakresie  określonym  w  art.  43  w  pkt  1  ustawy  z  dnia  17  maja  1989 r.  Prawo geodezyjne   i   kartograficzne  (Dz.  U.  z  2020  r.   poz.    2052  z    późn.  zm.)   lub odpowiadające  im  ważne  uprawnienia,  które  zostały    wydane    na podstawie wcześniej  obowiązujących   przepisów,

           — min. 1  osobę posiadającą uprawnienia geologiczne kategorii VI.

Wyżej wymieniona kategoria powinna być zgodna z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze.

W  przypadku  złożenia  oferty  wspólnej  przez  dwóch  lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 SWZ powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Branże CPV

 • 71335000-5 - Badania inżynieryjne
 • 71621000-7 - Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.05.2023 09:40:38
 • Anna Grzyb

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostały wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
 • 12.05.2023 09:41:41
 • Anna Grzyb

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
 • 18.05.2023 09:11:18
 • Anna Grzyb

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
 • 18.05.2023 09:11:53
 • Anna Grzyb

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostały wyjaśnienia i zmiany treści SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Nr 2.
 • 28.11.2023 11:45:26
 • Anna Grzyb

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PRACOWNIA PROJEKTOWA Piotr Trybuś

Litewska 10 /71
51-354 Wrocław

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry