Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Zwiększenie zdolności retencyjnej rzeki Pratwa poprzez remont budowli piętrzącej w km 14+050” – NW Kępno

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Zarząd Zlewni w Kaliszu

Kolegialna 4
62-800 Kalisz
tel.(62) 600 60 17
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ZPU.2.2711.6.2023 II
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  19.04.2023 10:00
 • Termin złożenia oferty
  26.04.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - OPZ II

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto każda z zakresu robót budowlanych dotyczących remontów przeprowadzonych na obiektach hydrotechnicznych oraz wykonał te usługi należycie – załącznik nr 7.

Warunki realizacji umowy

Załącznik nr 4 - Wzór umowy II

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Krzysztof Połośka

Stobno Siódme 31
62-872 Godziesze Małe

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry