Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej: 1. Śluza Stopnia Wodnego we Włocławku ; 2. Jaz Stopnia Wodnego we Włocławku

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.przetargi_warszawa@wody.gov.pl
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.27.2023/ZZWŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.04.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  05.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.05.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: „ Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej: 1. Śluza Stopnia Wodnego we Włocławku - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej. 2. Jaz  Stopnia Wodnego we Włocławku - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej wraz z  dokonaniem w imieniu Zamawiającego zgłoszenia  budowy przyłączy elektroenergetycznych do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej oraz na jej podstawie wykonanie robót mających na celu dostosowania istniejącej infrastruktury energetycznej Obiektu Hydrotechnicznego we Włocławku, ul. Płocka 171, na działkach:

- działka nr ewidencyjny 1/4 do wymogów zawartych w warunkach przyłączenia do sieci energetycznej Energa Operator S.A. wydanych dla potrzeb zasilania śluzy stopnia wodnego we Włocławku.

- działka nr ewidencyjny 1/16 do wymogów zawartych w warunkach przyłączenia do sieci energetycznej Energa Operator S.A. wydanych dla potrzeb zasilania jazu stopnia wodnego we Włocławku.

Zakres prac realizowanych – Śluza Stopnia Wodnego we Włocławku:

1. wykonanie przyłącza kablowego z projektowanej rozdzielnicy zintegrowanej zlokalizowanej przy stacji transformatorowej (zgodnie z warunkami wykonanie rozdzielnicy zintegrowanej nN to zakres inwestycji  realizowany przez Energa Operator S.A.) do rozdzielni głównej obiektu dla potrzeb zasilania śluzy stopnia wodnego we Włocławku. Dostosowanie przekroju przewodu WLZ oraz instalacji odbiorczej do przewidywanego poboru mocy. Wykonanie tych czynności należy potwierdzić w „Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej”;

2. zabudowa, jako zabezpieczenie przedlicznikowe dla zaprojektowanego układu pomiarowego rozłącznika bezpiecznikowego z wkładkami bezpiecznikowymi o prądzie znamionowym 125A. Rozłącznik należy zainstalować w kablowej rozdzielnicy szafy zintegrowanej;

3. wykonanie pola pomiarowego, które musi umożliwiać zabudowę przekładników prądowych dla pomiaru półpośredniego. Dla pomiaru półpośredniego należy zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową, a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia. Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.

Zakres prac realizowanych – Jaz Stopnia Wodnego we Włocławku:

1.  wykonanie przyłącza kablowego z projektowanej rozdzielnicy zintegrowanej zlokalizowanej przy stacji transformatorowej (zgodnie z warunkami wykonanie rozdzielnicy zintegrowanej nN to zakres inwestycji  realizowany przez Energa Operator S.A.) do rozdzielni głównej obiektu dla potrzeb zasilania śluzy stopnia wodnego we Włocławku. Dostosowanie przekroju przewodu WLZ oraz instalacji odbiorczej do przewidywanego poboru mocy. Wykonanie tych czynności należy potwierdzić w „Oświadczeniu o gotowości instalacji przyłączanej”;

2. zabudowa, jako zabezpieczenie przedlicznikowe dla zaprojektowanego układu pomiarowego rozłącznika bezpiecznikowego z wkładkami bezpiecznikowymi o prądzie znamionowym 250A. Rozłącznik należy zainstalować w kablowej rozdzielnicy szafy zintegrowanej;

3.  wykonanie pola pomiarowego, które musi umożliwiać zabudowę przekładników prądowych dla pomiaru półpośredniego. Dla pomiaru półpośredniego należy zastosować odpowiednie przekładniki i listwę kontrolno-pomiarową, a w obwodach wtórnych pomiaru wykonać zabezpieczenie obwodów napięciowych liczników oraz optyczną sygnalizację zaniku napięcia. Urządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zdolność techniczna:

Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie roboty budowlane lub budowle z zakresu w zakresie instalacji elektrycznych, tj. minimum jednej roboty o wartości przynajmniej 660.000,00 zł brutto lub minimum dwie roboty o wartości przynajmniej 330.000,00 zł brutto każda z nich lub minimum trzy roboty o wartości przynajmniej 220 000,00 zł brutto każda z nich. 

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego w zakresie wykazania się odpowiednią zdolnością techniczną - warunek określony w punkcie powyżej musi być spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot, tj. jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie.

Zdolność zawodowa:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

 1. co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za wykonanie i autorstwo dokumentacji projektowej, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub projektowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r.,  poz. 65 z późn. zm.), która posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie projektowania,
 2. co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych umożliwiają wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub projektowania sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  lub odpowiadające tym specjalnościom inne ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, będącą członkiem regionalnej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającą zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65 z późn. zm.), która posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Warunki realizacji umowy

Warunki umowy zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy  w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności, takie jak: wykonanie prac przygotowawczych, wykonanie robót betonowych, wykonanie ręcznych prac ziemnych, wykonanie ręcznych prac wykończeniowych w zakresie wykonywania przedmiotu umowy.

Branże CPV

 • 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.05.2023 10:02:42
 • Paweł Tymkowski

 • Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710), Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: „Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej: 1. Śluza Stopnia Wodnego we Włocławku - wykonanie przyłącza do sieci energetycznej. 2. Jaz Stopnia Wodnego we Włocławku”.
  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 892 978,50 zł brutto.
 • 05.05.2023 11:29:06
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.).
 • 19.05.2023 14:34:58
 • Paweł Tymkowski

 • Zamawiający opublikował informację o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 04.10.2023 10:08:01
 • Paweł Tymkowski

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PHU VIKING Krzysztof Dziubiński

Działki ul.Bukowa 15
96-315 Wiskitki

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry