Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych w 2023 r. – obiekty nadzorów wodnych – Zarząd Zlewni w Poznaniu”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 856 77 99
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.27.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.04.2023 12:00
 • Termin składania ofert
  24.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.05.2023 10:30
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji (utrzymaniu) cieków naturalnych i urządzeń wodnych w celu utrzymania i zachowania ich sprawności technicznej – polegającej przede wszystkim na ochronie przed powodzią i suszą.

 

Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

 

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części,  podaniem ich lokalizacji określają:

 • Dokumentacja wykonawcza i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót utrzymaniowych,
 • OPZ
 • Przedmiary,
 • Mapy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1). Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie prac konserwacyjnych w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych dla:

części nr 1 – o łącznej długości min. 2,48 km w jednym roku,

części nr 2 – o łącznej długości min. 3,198 km w jednym roku,

części nr 3 – o łącznej długości min. 7,65 km w jednym roku,

części nr 4 – o łącznej długości min. 4,28 w jednym roku,

części nr 5 – o łącznej długości min. 4,05 km w jednym roku.

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie wodno-melioracyjnym dotyczącym utrzymania (konserwacji) cieków naturalnych lub urządzeń melioracji wodnych o długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek.

2). Na potwierdzenie tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą, co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu pracami w branży wodno-melioracyjnej, skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa dla danej części zamówienia zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy (odpowiednio dla części zamówienia – jeżeli dotyczy) na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden                            z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy.

Informacje dodatkowe

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 1. Zamówienie składa się z następujących części :

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.

O ile SWZ nie stanowi inaczej, jej zapisy stosuje się odpowiednio do wszystkich części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które wykonawca może złożyć ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Zakres usług wykonywanych dla poszczególnych części w ramach zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.: 

 • Część 1 – NW Oborniki:

 • wykoszenie porostów ze skarp,

 • wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku,

 • hakowanie dna cieku,

 • roboty naprawcze na zaporze czołowej,

 • ręczne wycinanie i karczowanie krzaków gęstych,

 • usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny.

 

 • Część 2 – NW Kościan:

 •  wykoszenie porostów ze skarp,

 • ręczne wycinanie i karczowanie krzaków gęstych,

 • roboty naprawcze na zaporze czołowej,

 • usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny.

 

 • Część 3 – NW Gostyń:

 • wykoszenie porostów ze skarp cieku,

 • wykoszenie porostów z dna cieku,

 • wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku,

 • ręczne wycinanie i karczowanie krzaków gęstych,

 • hakowanie dna cieku,

 • usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny,

 • usuwanie zatorów z gałęzi ze skarp i dna cieku,

 • rozbiórka przetamowań poprzecznych w dnie cieku.

 

 • Część 4 - NW Poznań I:

 • wykoszenie porostów ze skarp cieku,

 • wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,

 • wywożenie karpiny,

 • wywóz skoszonej i wygrabionej roślinności wraz z jej utylizacją.

 

 • Część 5  - NW Poznań II:

 • wykoszenie porostów ręcznie ze skarp (obustronnie),

 • Wykopy koparką mechaniczne hakowanie dna rzeki,

 •  rozbiórka umocnień z kiszek faszynowych,

 • Usunięcie gałęzi i drągów z krzaków gęstych – utylizacja,

 •  hakowanie dna,

 • ręczne wycinanie krzaków i drzewek oraz obcinanie gałęzi.

 

Wartość brutto dla każdej z części zamówienia nr 1 – 13 odrębnie Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego dla danej części: 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi z podziałem na części brutto:

Część 1 – NW Oborniki – 131 607,76 zł

Część 2 – NW Kościan – 49 998,74zł

Część 3 – NW Gostyń – 68 745,13 zł

Część 4 – NW Poznań I –  60 877,09 zł

Część 5 – NW Poznań II – 49 956,12  zł

Informacje dotyczące wymogów zatrudnienia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy.

Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy  w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności:

 • Część 1 – NW Oborniki:

 • wykoszenie porostów ze skarp,

 • wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku,

 • hakowanie dna cieku,

 • roboty naprawcze na zaporze czołowej,

 • ręczne wycinanie i karczowanie krzaków gęstych,

 • usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny.

 

 • Część 2 – NW Kościan:

 • wykoszenie porostów ze skarp,

 • ręczne wycinanie i karczowanie krzaków gęstych,

 • roboty naprawcze na zaporze czołowej,

 • usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny.

 

 • Część 3 – NW Gostyń:

 •  wykoszenie porostów ze skarp cieku,

 • wykoszenie porostów z dna cieku,

 • wygrabienie wykoszonych porostów z dna cieku,

 • ręczne wycinanie i karczowanie krzaków gęstych,

 •  hakowanie dna cieku,

 • usunięcie wyciętych krzaków, gałęzi i drągowiny,

 • usuwanie zatorów z gałęzi ze skarp i dna cieku,

 • rozbiórka przetamowań poprzecznych w dnie cieku.

 

 • Część 4 – NW Poznań I:

 • wykoszenie porostów ze skarp cieku,

 • wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp,

 • wywożenie karpiny,

 • wywóz skoszonej i wygrabionej roślinności wraz z jej utylizacją.

 

 • Część 5 – NW Poznań II:

 • wykoszenie porostów ręcznie ze skarp (obustronnie),

 • Wykopy koparką mechaniczne hakowanie dna rzeki,

 • rozbiórka umocnień z kiszek faszynowych,

 • Usunięcie gałęzi i drągów z krzaków gęstych – utylizacja,

 • hakowanie dna,

 • ręczne wycinanie krzaków i drzewek oraz obcinanie gałęzi. 

Termin wykonania zamówienia wynosi:

Część 1 – NW Oborniki:

•       Zadanie  – Rzeka Wełna  – do ośmiu tygodni od dnia 16 sierpnia 2023,

 

Część 2 – NW Kościan:

•       Zadanie  – Doprowadzalnik B – do dziesięciu tygodni  od dnia 16 sierpnia 2023,

 

Część 3 – NW Gostyń:

•       Zadanie  – Rzeka Lubin B – do czterech tygodni od dnia 16 sierpnia 2023,

 

Część 4 – NW Poznań I:

•       Zadanie   – Rzeka Warta – I koszenie od 14 sierpnia – 31 sierpnia 2023r.,

                                                             II koszenie od 2 października do 14 października 2023r.,

 

Część 5 – NW Poznań II:

•             Zadanie   – Rzeka Główna  – do ośmiu tygodni od dnia 16 sierpnia 2023.

 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 16.05.2023 12:25:45
 • Mariusz Jankowski

 • Zamawiający – w związku ze zmianami treści SWZ - planuje w najbliższym czasie zmianę terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający dokona zmiany terminu składania i otwarcia ofert (z co za tym idzie i związania ofertą) po publikacji ogłoszenia o sprostowaniu ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Zmiana terminów dokonana obecnie - w dniu 16.05.2023 roku - na Platformie zakupowej w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ma jedynie wymiar techniczny.
 • 16.05.2023 12:31:21
 • Mariusz Jankowski

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry