Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z dwukrotnym koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek, cieków, kanałów i wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej - 7 części

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.81 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.20.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.04.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  19.05.2023 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.05.2023 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1. Utrzymanie rzeki Uherka w km 29+000-29+500, 30+600-35+500, 37+660-45+050 oraz utrzymanie zbiornika Stańków.            

Część 2. Utrzymanie wału Dorohusk w km 0+000-1+520

Część 3. Utrzymanie zbiornika Wytyczno, utrzymanie Kanału Bubnowo-Garbatówka w km 0+000-5+570 oraz utrzymanie Kanału Bogdanka-Jezioro Wytyckie w km 1+350-4+130

Część 4. Utrzymanie rzeki Sołokija w km 77+620-83+200

Część 5. Utrzymanie Kanału Ulgi w km 0+000-1+260, 1+460-2+120 wraz ze  zbiornikiem Małej Retencji w km 1+260-1+460 Kanału Ulgi

Część 6. Utrzymanie rzeki Krzna w km 30+500-45+190 – Nadzór Wodny w  Białej Podlaskiej

Część 7. Utrzymanie rzeki Krzna w km 58+200-71+500 – Nadzór Wodny w Łukowie

 Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca winien wskazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia. Za usługę  o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna prace konserwacyjne na ciekach, kanałach, zbiornikach wodnych  wykonanych w ramach jednego kontraktu (nie można łączyć zamówienia o mniejszej wartości) ,co najmniej o wartości brutto :

 • Części 1 –  90 000,00 zł,
 • Części 2 –  18 000,00 zł,
 • Części 3 –  110 000,00 zł
 • Części 4 -   35 000,00 zł
 • Części 5 -   38 000,00 zł
 • Części 6 -   85 000,00 zł
 • Części 7 -   45 000,00 zł

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 11 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
w § 13 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie dla poszczególnych części:

- dla części 1 – wadium w wysokości 3000,00 zł,

- dla części 2 – wadium w wysokości 600,00 zł,

- dla części 3 – wadium w wysokości 4000,00 zł,

- dla części 4 – wadium w wysokości 1300,00 zł,

- dla części 5 – wadium w wysokości 1400,00 zł,

- dla części 6 – wadium w wysokości 3000,00 zł,

- dla części 7 – wadium w wysokości 1700,00 zł

 

Osobami  uprawnionymi  do kontaktu z Wykonawcami są:

w zakresie  procedury zamówień publicznych – Zbigniew Ziółkowski, tel. 81 5310318

Dla części 1,2: Bogusław Kudyba – Nadzór Wodny w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, tel. 82 565 64 66;

Dla części 3: Mirosław Nakielski - Nadzór Wodny we Włodawie, ul. Przechodnia  22, 22-200 Włodawa, tel. 82 572 14 01;

Dla części 4: Marian Warzocha – Nadzór Wodny w Tomaszowie Lubelskim, ul. Żwirki i Wigury 2, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 97 82;

 Dla części 5: Katarzyna Zimon – Nadzór Wodny w Hrubieszowie, Plac Wolności 15, 22-500 Hrubieszów, tel. 84 696 42 58;

Dla części 6: Bogusław Najdyhor – Nadzór Wodny w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 342 70 51;

 Dla części 7: Krzysztof Woliński – Nadzór Wodny w Łukowie, ul. Piłsudskiego 29, 21-400 Łuków, tel. 25 798 21 71;

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry